Biuletyn Informacji Publicznej Schemat organizacyjny - Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju

Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Ostatnia aktualizacja strony: 02.10.2018, 09:10

Schemat organizacyjny

Piątek, 05 września 2003

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Biura MZK (stanowiącym Załącznik do Uchwały Zgromdzenia MZK nr 19/VI/2014 z dn. 15.10.2014 r.) w Biurze tworzy się:

 • Działy - w zakresie działu kompleksowo realizowane są zbliżone rodzajowo grupy zadań; tworzone przez Referaty;
 • Samodzielne stanowiska - powstające w sytuacjach, gdy nie zachodzi potrzeba powoływania nowego Działu lub Referatu.

W celu opracowania albo zaopiniowania projektów przedsięwzięć lub wykonania zadań wymagających współdziałania kilku jednostek organizacyjnych Przewodniczący Zarządu może powołać Zespół działający pod przewodnictwem wyznaczonej przez siebie osoby.

Struktura organizacyjna Biura MZK

 • Schemat organizacyjny Biura MZK
  Schemat organizacyjny Biura MZK

Zakres działania i kompetencje

Dyrekator Biura MZK

 • wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego i kierownika zakładu pracy w stosunku do pracowników Biura,
 • kierowanie bieżacymi sprawami Biura oraz reprezentowanie go na zewnątrz,
 • przedkładanie Zarządowi projektów uchwał (w uzgodnieniu z Przewodniczącym Zarządu),
 • ogłaszanie planu finansowego oraz składanie sprawozdań z realizacji zadań Biura,
 • podejmowanie decyzji majątkowych dot. zwykłego zarzadzania mieniem MZK (w ramach pełnomocnictw otrzymanych od Zarządu).

Dział Finansowo - Księgowy

 • prowadzenie i analiza gospodarki finansowej MZK - sporządzanie, przyjmowanie, obieg i kontrola dokumentów, zapewniając właściwy przebieg operacji gospodarczych i ochronę mienia Biura MZK,
 • prowadzenie księgowości, sporządzanie kalkulacji wynikowej kosztów i sprawozdawczości finansowej,
 • opracowanie planów finansowych i analiz z wykonania budżetu (dla potrzeb organów MZK),
 • przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych,
 • organizacja sprzedaży e-biletu na terenie działania Związku,
 • opracowanie i przeprowadzanie procedur przetargowych.

Dział Kontroli i Nadzoru Ruchu 

 • kontrola biletowa pasażerów oraz kontrola dystrybucji biletów,
 • kontrola autobusów - punktualności, taboru, oznakowania, wyposażenia, czystości, itd.,
 • kontrola jazdy kierowców autobusów - m.in. przestrzeganie przepisów, zatrzymywanie się na przystankach, zapewnianie bezpieczeństwa pasażerom,
 • kontrola infrastruktury przystankowej,
 • prowadzenie rozliczeń i windykacji opłat dodatkowych oraz rozpatrywanie odwołań od tych opłat,
 • opracowanie Taryfy MZK oraz udzielanie informacji na jej temat,
 • opracowanie i przeprowadzanie procedur przetargowych.

Dział Planowania i Organizacji Komunikacji

 • przygotowanie i wdrażanie rozkładów jazdy oraz ich korekt,
 • planowanie układu tras oraz określenie wielkości taboru na poszczególnych liniach autobusowych,
 • przygotowanie planów przewozowych i rozliczanie przewoźników z ich wykonania, prowadzenie ewidencji wykonywanych wozokilometrów,
 • organizowanie i opracowywanie objazdów,
 • utrzymanie infrastruktury przystankowej,
 • analizowanie frekwencji podróżnych oraz rentowności linii autobusowych,
 • prowadzenie korespondencji w sprawie rozkładów jazdy,
 • opracowanie Taryfy MZK oraz udzielanie informacji na jej temat,
 • opracowanie i przeprowadzanie procedur przetargowych.

Samodzielne stanowiska: Kadrowo-Organizacyjne, Administracyjne, ds. Systemów Transportowych

 • prowadzenie ewidencji pracowników i spraw pracowniczych oraz dokumentacji kadrowej,
 • prowadzenie spraw sekretariatu oraz spraw dot. usług informatycznych, obsługi prawnej, dzierżawy pomieszczeń biurowych, materiałów biurowych, mediów, spedycji poczty,
 • współpraca ze służbą bhp, z PUP i z ZUS, sprawozdania dla GUS,
 • prowadzenie Archiwum Zakładowego,
 • organizacja i obsługa posiedzień Zgromadzenia/ Zarządu,
 • opracowanie i przeprowadzanie procedur przetargowych - m.in. prowadzenie dokumentacji oraz pilotowanie spraw,
 • nadzór nad systemami projektu unijnego "Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi".

Metadane

Data publikacji : 05.09.2003
Data modyfikacji : 12.11.2014
Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Karolina Budkiewicz
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Budkiewicz referat Planowania i Organizacji Komunikacji
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Budkiewicz
©1998-2018 Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL