Biuletyn Informacji Publicznej Schemat organizacyjny - Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju

Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Ostatnia aktualizacja strony: 22.03.2018, 09:26

Schemat organizacyjny

Piątek, 05 września 2003

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Biura MZK (stanowiącym Załącznik do Uchwały Zgromdzenia MZK nr 19/VI/2014 z dn. 15.10.2014 r.) w Biurze tworzy się:

 • Działy - w zakresie działu kompleksowo realizowane są zbliżone rodzajowo grupy zadań; tworzone przez Referaty;
 • Samodzielne stanowiska - powstające w sytuacjach, gdy nie zachodzi potrzeba powoływania nowego Działu lub Referatu.

W celu opracowania albo zaopiniowania projektów przedsięwzięć lub wykonania zadań wymagających współdziałania kilku jednostek organizacyjnych Przewodniczący Zarządu może powołać Zespół działający pod przewodnictwem wyznaczonej przez siebie osoby.

Struktura organizacyjna Biura MZK

Zakres działania i kompetencje

Dyrekator Biura MZK

 • wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego i kierownika zakładu pracy w stosunku do pracowników Biura,
 • kierowanie bieżacymi sprawami Biura oraz reprezentowanie go na zewnątrz,
 • przedkładanie Zarządowi projektów uchwał (w uzgodnieniu z Przewodniczącym Zarządu),
 • ogłaszanie planu finansowego oraz składanie sprawozdań z realizacji zadań Biura,
 • podejmowanie decyzji majątkowych dot. zwykłego zarzadzania mieniem MZK (w ramach pełnomocnictw otrzymanych od Zarządu).

Dział Finansowo - Księgowy

 • prowadzenie i analiza gospodarki finansowej MZK - sporządzanie, przyjmowanie, obieg i kontrola dokumentów, zapewniając właściwy przebieg operacji gospodarczych i ochronę mienia Biura MZK,
 • prowadzenie księgowości, sporządzanie kalkulacji wynikowej kosztów i sprawozdawczości finansowej,
 • opracowanie planów finansowych i analiz z wykonania budżetu (dla potrzeb organów MZK),
 • przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych,
 • organizacja sprzedaży e-biletu na terenie działania Związku,
 • opracowanie i przeprowadzanie procedur przetargowych.

Dział Kontroli i Nadzoru Ruchu 

 • kontrola biletowa pasażerów oraz kontrola dystrybucji biletów,
 • kontrola autobusów - punktualności, taboru, oznakowania, wyposażenia, czystości, itd.,
 • kontrola jazdy kierowców autobusów - m.in. przestrzeganie przepisów, zatrzymywanie się na przystankach, zapewnianie bezpieczeństwa pasażerom,
 • kontrola infrastruktury przystankowej,
 • prowadzenie rozliczeń i windykacji opłat dodatkowych oraz rozpatrywanie odwołań od tych opłat,
 • opracowanie Taryfy MZK oraz udzielanie informacji na jej temat,
 • opracowanie i przeprowadzanie procedur przetargowych.

Dział Planowania i Organizacji Komunikacji

 • przygotowanie i wdrażanie rozkładów jazdy oraz ich korekt,
 • planowanie układu tras oraz określenie wielkości taboru na poszczególnych liniach autobusowych,
 • przygotowanie planów przewozowych i rozliczanie przewoźników z ich wykonania, prowadzenie ewidencji wykonywanych wozokilometrów,
 • organizowanie i opracowywanie objazdów,
 • utrzymanie infrastruktury przystankowej,
 • analizowanie frekwencji podróżnych oraz rentowności linii autobusowych,
 • prowadzenie korespondencji w sprawie rozkładów jazdy,
 • opracowanie Taryfy MZK oraz udzielanie informacji na jej temat,
 • opracowanie i przeprowadzanie procedur przetargowych.

Samodzielne stanowiska: Kadrowo-Organizacyjne, Administracyjne, ds. Systemów Transportowych

 • prowadzenie ewidencji pracowników i spraw pracowniczych oraz dokumentacji kadrowej,
 • prowadzenie spraw sekretariatu oraz spraw dot. usług informatycznych, obsługi prawnej, dzierżawy pomieszczeń biurowych, materiałów biurowych, mediów, spedycji poczty,
 • współpraca ze służbą bhp, z PUP i z ZUS, sprawozdania dla GUS,
 • prowadzenie Archiwum Zakładowego,
 • organizacja i obsługa posiedzień Zgromadzenia/ Zarządu,
 • opracowanie i przeprowadzanie procedur przetargowych - m.in. prowadzenie dokumentacji oraz pilotowanie spraw,
 • nadzór nad systemami projektu unijnego "Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi".

Metadane

Data publikacji 05.09.2003
Data modyfikacji 12.11.2014
Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Karolina Budkiewicz
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Budkiewicz referat Planowania i Organizacji Komunikacji
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Budkiewicz
©1998-2018 Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL