Biuletyn Informacji Publicznej OGŁOSZENIE O ZMIANIE ZAPISÓW SIWZ - Świadczenie usług przewozowych na terenie powiatu wodzisławskiego - Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju

Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Ostatnia aktualizacja strony: 02.10.2018, 09:10

Świadczenie usług przewozowych na terenie powiatu wodzisławskiego

Środa, 05 września 2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE ZAPISÓW SIWZ

na świadczenie usług przewozowych w miejskiej komunikacji autobusowej na terenie powiatu wodzisławskiego oraz w załączniku nr 7 do SIWZ

Jastrzębie-Zdrój, dnia 05.09.2012r.

 

Międzygminny Związek Komunikacyjny  z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju zmienia zapis w SIWZ oraz w załączniku nr 7 do SIWZ, którym jest projekt umowy 

w postępowaniu o zamówienie publiczne  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej  200 000 EURO

 

Przedmiot zamówienia

Świadczenie usług przewozowych w miejskiej komunikacji autobusowej na terenie powiatu wodzisławskiego

Nr ogłoszenia  2012/S 162-270148

1. Związek wprowadza korekty do SIWZ w punkcie 5 ppkt 5.2.3 c – w części dot. wieku autobusów, norm ekologicznych autobusów i tablic elektronicznych oraz dodano ppkt g
dot. kolorystyki autobusów;

Podpunkt 5.2.3 c   w części dotyczącej wieku i norm ekologicznych autobusów  otrzymuje brzmienie:

- wiek autobusów -  wszystkie autobusy typu „B”  i „C”   nie starsze niż wyprodukowane  w 2000 roku,

- normy ekologiczne autobusów wszystkie autobusy powinne spełniać normę czystości spalin co najmniej  EURO 2

 oraz skreśla się zapis dot. tablic elektronicznych o treści:

 

„w przypadku braku realizacji projektu unijnego, w którym przewiduje się zamontowanie przez Zamawiającego między innymi pełnego systemu informacji pasażerskiej, Wykonawca  zamontuje w terminie do 30 czerwca 2013r. wewnętrzną elektroniczną tablicę wyświetlającą aktualny przystanek na trasie  linii 

identyczny z przekazanym do realizacji  rozkładem  jazdy,”

 wprowadza się podpunkt 5.2.3 g  o  treści:

 Jednakowa kolorystyka autobusów , uzgodniona z Zamawiającym od września 2013r.

 

2. Związek wprowadza zmiany w załączniku nr 7 do SIWZ, którym jest projekt umowy:

 w §3 pkt 1 ppkt 1.1 a, który otrzymuje brzmienie:

 

     a.   wiek autobusów - wszystkie autobusy typu  B i C   nie starsze niż wyprodukowane  w 2000 roku,

    -  w przypadku wprowadzenia w trakcie trwania umowy do obsługi taboru typu „A”
         to   wiek tych autobusów nie może przekroczyć  17 lat.  Autobusy te będą poddawane
         przez Zamawiającego corocznym przeglądom dopuszczającym ten typ taboru
         do eksploatacji – na podstawie odrębnego  protokołu.

  

w §3 pkt 1 ppkt 1.1 b, który otrzymuje brzmienie:

 

    b.   ekologia - wszystkie autobusy realizujące linie powinne spełniać normę czystości spalin co
najmniej  EURO 2  (za wyjątkiem taboru typu A – co najmniej EURO 1)

  

w §3 pkt 1 ppkt 1.1 c, skreśla się zapis dot. tablic elektronicznycho treści:

 

  • w przypadku braku realizacji projektu unijnego, w którym przewiduje się zamontowanie przez Zamawiającego między innymi pełnego systemu informacji pasażerskiej, Wykonawca w terminie do 30 czerwca 2013r. zamontuje wewnątrz pojazdów elektroniczne tablice wyświetlające aktualny przystanek na trasie  linii  identyczny
    z przekazanym do realizacji  rozkładem  jazdy,”

                                 

wprowadza się w  §3 pkt 1 ppkt 1.1 d o treści:

 

  d)  jednakowa kolorystyka autobusów , uzgodniona z Zamawiającym od września 2013r.

Metadane

Data publikacji : 05.09.2012
Data modyfikacji : 16.11.2012
Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krystyna Fila
Osoba udostępniająca informację:
Grażyna Pocheć referat Planowania i Organizacji Komunikacji
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Budkiewicz
©1998-2018 Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL