Biuletyn Informacji Publicznej ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Obsługa prawna Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju - Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju

Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Ostatnia aktualizacja strony: 02.10.2018, 09:10

Obsługa prawna Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju

Piątek, 15 czerwca 2012

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Obsługa prawna Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju

Jastrzębie-Zdrój, dnia 15.06.2012r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Numer sprawy: MZK/OK/01/2012

Nazwa zadania: obsługa prawna Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę:


Kancelaria Radców Prawnych
Lexus-Consulting Gicala, Koczar,
Ostrowski, Pokorski Spółka Partnerska
44-240 Żory, Aleja Pawła II 17


Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia warunki zamówienia określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i na podstawie przyjętych kryteriów oceny otrzymały maksymalną ilość punktów.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

W prowadzonym postępowaniu złożone zostały dwie oferty:

1. Kancelaria Radcy Prawnego
Łukasza Kajdy
40-467 Katowice
ul. Adama 1

cena oferty netto za okres 48 miesięcy wynosi: 240.000,00 zł
liczba pkt w kryterium cena: 15,87 pkt

2. Kancelaria Radców Prawnych
Lexus-Consulting
Gicala,Koczar, Ostrowski,
Pokorski Spółka Partnerska
44-240 Żory
Al. Jana Pawła II 17

cena oferty netto za okres 48 miesięcy wynosi: 38.088,00 zł
liczba pkt w kryterium cena: 100 pkt

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt.2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt.3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt.4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą będzie możliwe po dopełnieniu wszelkich formalności określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wyżej wymienionego przetargu.

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie , Skarga do Sądu) wobec czynności :
1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia,
2) odrzucenie oferty wykonawcy
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:
1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub
2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie. Termin wniesienia odwołania : 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną , lub 10 dni jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.
3) Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”, art. od 179 do 198g (t.j. Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z p. zm.)

Rozdzielnik:

1. tablica ogłoszeń
2. Biuletyn Informacji Publicznej
3. a/a

Metadane

Data publikacji : 15.06.2012
Data modyfikacji : 09.02.2015
Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jolanta Ostrowska
Osoba udostępniająca informację:
Marek Cisek referat Planowania i Organizacji Komunikacji
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Budkiewicz
©1998-2018 Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL