Biuletyn Informacji Publicznej Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 3/VI/2012 z dnia 22.06.2012 r. - 2011 - Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju

Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Ostatnia aktualizacja strony: 06.03.2018, 14:32

2011

Wtorek, 03 lipca 2012

Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 3/VI/2012 z dnia 22.06.2012 r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju za 2011 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi z tego tytułu


 

Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 3/VI/2012

 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju
 z dnia 22 czerwca 2012 roku.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju za 2011 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi  z tego tytułu

Na podstawie art. 69 oraz art. 73 a ust.1  ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 271  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami.)  oraz §14 ust. 2  Statutu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju (Dz. Urz. Woj. Katowickiego z 1991 r. nr 7 poz. 115 z późn. zm.)

 

na wniosek Komisji Rewizyjnej Zgromadzenie Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju uchwala:

 

§1

Po rozpatrzeniu przyjąć sprawozdanie Zarządu z wykonania budżetu MZK za  2011 rok: 

  1. Dochody Związku w wysokości  38.028.919,00 zł
  2. Wydatki Związku w wysokości  38.259.747,77 zł

zgodnie z Załącznikiem nr 1.

 

§2

Po rozpatrzeniu przyjąć zestawienie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetowego w 2011 roku, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

 

§3

Po rozpatrzeniu przyjąć zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Związku, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

 

§4

Po rozpatrzeniu przyjąć sprawozdanie finansowe MZK za  2011 rok, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

 

§5

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu MZK za  2011 rok  udzielić  Zarządowi  absolutorium z tytułu wykonania budżetu MZK za 2011 rok.

 

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik nr 1 do Uchwały Zgromadzenia Nr 3/VI/2012
z dnia 22.06.2012 r.

DOCHODY I WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota planu
(w złotych)

Wykonanie
(w złotych)

1

2

3

4

5

 

 

DOCHODY OGÓŁEM

39.502.112,40

38.028.919,00

600

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

39.502.112,40

38.028.919,00

 

60004

Lokalny transport zbiorowy

39.502.112,40

38.028.919,00

 

 

Dochody bieżące:

39.502.112,40

38.028.919,00

 

 

Wpływy z usług

17.401.906,40

16.376.061,47

 

 

Wpłaty gmin na rzecz Związku

20.751.894,00

20.663.079,70

 

 

Inne: grzywny, mandaty i inne kary, grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych,

1.297.000,00

955.522,14

 

 

Pozostałe odsetki

50.000,00

30.864,34

 

 

Wpływy z różnych dochodów

1.312,00

3.391,35

 

 

Dochody majątkowe:

00,00

0,00

 

 

WYDATKI OGÓŁEM

39.735.000,00

38.259.747,77

600

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

36.650.000,00

35.502.856,20

 

60004

Lokalny transport zbiorowy

36.650.000,00

35.502.856,20

 

 

Wydatki jednostek budżetowych w tym na:

35.506.713,00

34.394.521,44

 

 

     wydatki związane z realizacją
     zadań statutowych

35.506.713,00

34.394.521,44

 

 

Dotacje na zadania bieżące

1.093.287,00

1.091.334,76

 

 

Wydatki majątkowe w tym na:

50.000,00

17.000,00

 

 

      Inwestycje

50.000,00

17.000,00

750

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

3.045.000,00

2.752.966,44

 

75095

Pozostała działalność

3.045.000,00

2.752.966,44

 

 

Wydatki jednostek budżetowych w tym na:

2.915.600,00

2.633.327,59

 

 

      wynagrodzenia i składki od    
      nich naliczane

2.467.000,00

2.266.049,99

 

 

     wydatki związane z realizacją
      zadań statutowych

448.600,00

367.277,60

 

 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

129.400,00

119.638,85

 

 

Wydatki majątkowe w tym na:

0,00

0,00

757

 

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

20.000,00

3.925,13

 

75705

Obsługa krajowych pożyczek

20.000,00

3.925,13

 

 

Odsetki i dyskonto od krajowych

20.000,00

3.92,13

758

 

RÓŻNE ROZLICZENIA

20.000,00

0,00

 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

20.000,00

0,00

 

 

Rezerwy

20.000,00

0,00


Załącznik nr 2 do Uchwały Zgromadzenia Nr 3 /VI/2012
z dnia 22.06.2012 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETOWEGO W 2011 ROKU

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota planu

(w złotych)

Kwota wykonania
(w złotych)

 

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej

232.887,60

232.887,60

957

Nadwyżki z lat ubiegłych

232.887,60

232.887,60

 

Nadwyżka z lat ubiegłych

232.887,60

232.887,60


Załącznik nr 3 do Uchwały Zgromadzenia Nr 3/VI/2012
z dnia 22.06.2012 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH KWOT DOTACJI Z BUDŻETU ZWIĄZKU W 2011 ROKU

Lp.

Dział

Rozdz.

Nazwa zadania

Kwota dotacji

Podmiot.

Przedmiot

celowej 
plan

celowej wykonanie

I.

Jednostki sektora finansów publicznych

0,00

0,00

1.093.287,00

1.091.334,76

1.

600

60004

Miasto Rybnik – pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie zadań bieżących

0,00

0,00

1.093.287,00

1.091.334,76

2.

 

 

 

 

 

 

 

II.

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

0,00

0,00

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

                 

Metadane

Data publikacji 03.07.2012
Data modyfikacji 13.02.2014
Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Pocheć
Osoba udostępniająca informację:
Marek Cisek referat Planowania i Organizacji Komunikacji
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Budkiewicz
©1998-2018 Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL