Biuletyn Informacji Publicznej Uchwała Zarządu MZK Nr 35/VII/2012 z dnia 30.07.2012 r. - 2012 - Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju

Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Ostatnia aktualizacja strony: 02.10.2018, 09:10

2012

Czwartek, 02 sierpnia 2012

Uchwała Zarządu MZK Nr 35/VII/2012 z dnia 30.07.2012 r.

w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu Związku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2012 roku


 

Uchwała Nr 35/VII/2012 

Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 30 lipca 2012 r.

w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu Związku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2012 roku

Na podstawie: art. 266 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz §18 pkt 3 Statutu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju z dnia  4 kwietnia 1991 r.

 

Zarząd Związku uchwala:

 §1

Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu MZK za pierwsze półrocze 2012 roku, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 §2

Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

Przedstawić Zgromadzeniu MZK oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Związku oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  za pierwsze półrocze 2012 roku.

 §4

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku.

 §5

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.


Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 35/VII/2012
z dnia 30.07.2012 r.

 INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU

 Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju

za I półrocze 2012 roku
 

A.  DANE OGÓLNE.

Zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Związku Nr 19/VI/2011 z dnia 15 grudnia 2011 roku, budżet na 2012 rok uchwalono:

  • po stronie dochodów w kwocie:         43.596.000 zł
  • po stronie wydatków w kwocie:         43.596.000 zł

Na przestrzeni I półrocza 2012 roku Zgromadzenie Związku dokonało zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu MZK.

Zgromadzenie Związku uchwałą nr 2/VI/2012 z dnia 15.02.2012 r. dokonało zmiany w dochodach Związku.

W związku z podjęciem uchwały o porozumieniu z Marszałkiem Województwa Śląskiego, dotyczącym wykonywania zadań z zakresu transportu zbiorowego zachodzi konieczność dokonania zmian w dochodach budżetu MZK.

Kwota 160.044 zł z "wpływów z usług" została przeniesiona na pozycję "dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego".
Dodatkowo z "wpływów z usług" kwota 1.000 zł zostanie przeniesiona na pozycję "wpływy z różnych dochodów" jako rozliczenia z lat ubiegłych, dotyczy to korekt faktur za rok ubiegły związanych z rozliczeniami z RUCH S.A. za zwrócone bilety.

W dniu 22.06.2012 r. Zgromadzenie Związku uchwałą nr 4/VI/2012 dokonało zmiany  w dochodach i wydatkach Związku.

Zmiana sposobu finansowania linii 194 w Czerwionce-Leszczynach spowodowała konieczność zmniejszenia dotacji płaconej przez tą gminę.
O kwotę 1.008.534,00 zł zmniejszona została pozycja „Wpłaty gmin na rzecz Związku na zadania bieżące” oraz „Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych”.
W związku z awarią serwera i jego wysokim wyeksploatowaniem, konieczne jest utworzenie nowej serwerowni zabezpieczającej przed utratą danych księgowych, płacowych oraz windykacyjnych.
W dziale 750 przewidziano na ten cel 50.000,00 zł. W dziale 600 przewidziano kwotę 50.534,00 zł na zakup programu do rozkładów jazdy.
Środki na obudwa zadania inwestycyjne przewidziano ze sprzedaży biletów i o kwotę 100.534,00 zł została zwiększona pozycja „Wpływy z usług”.

Po tych zmianach budżet przedstawia się następująco:

  • po stronie dochodów w kwocie:         42.688.000 zł
  • po stronie wydatków w kwocie:         42.688.000 zł

Syntetyczne zestawienie planu budżetu i jego wykonanie za I półrocze 2012 roku przedstawia: tabela nr 1.

Tabela 1
Syntetyczne zestawienie planu budżetu oraz wykonanie dochodów i wydatków Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju za I półrocze 2012 roku.

DZIAŁ

ROZDZ.

TREŚĆ

PLAN

WYKONANIE

WSKAŻNIK  WYKONANIA

W  %  (5:4)

1

2

3

4

5

6

 

 

 

DOCHODY  OGÓŁEM

42.688.000,00

19.977.151,49

46,80

600

 

 

Transport  i  łączność

42.688.000,00

19.977.151,49

46,80

 

60004

Lokalny  Transport  Zbiorowy

42.688.000,00

19.977.151,49

46,80

 

 

 

 

WYDATKI  OGÓŁEM

42.688.000,00

19.505.476,27

45,69

600

 

 

Transport  i  łączność

39.500.500,00

18.096.293,78

45,81

 

 

60004

Lokalny Transport Zbiorowy

39.500.500,00

18.096.293,78

48,51

750

 

Administracja  publiczna

3.134.000,00

1.407.113,77

44,90

 

 

75095

Pozostała  działalność

3.134.000,00

1.407.113,77

44,90

757

 

 

Obsługa długu publicznego

9.500,00

2.068,72

21,78

 

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

9.500,00

2.068,72

21,78

758

 

Różne rozliczenia

44.000,00

0,00

0,00

 

75818

Rezerwy  ogólne  i  celowe

44.000,00

0,00

0,00


B.  WYKONAN   B. WYKONANIE BUDŻETU

I.  DOCHODY

Dochody budżetu MZK Jastrzębie Zdrój za okres 6-ciu miesięcy 2012 roku wykonane zostały w 46,80 % i osiągnęły kwotę: 19.977.151,49 zł.

W strukturze osiągniętych dochodów najistotniejsze pozycje to wpływy ze sprzedaży biletów oraz wpłaty gmin członkowskich.

Strukturę dochodów w dziale 600 przedstawia poniżej tabela nr 2.

Tabela 2
Struktura dochodów w dziale:   600 – Transport i Łączność, rozdział: 60004 – Lokalny Transport Zbiorowy

TREŚĆ

PLAN

WYKONANIE

WSKAŹNIK WYKON. w %

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności

Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

1.301.730,00

615.138,05

47,26

Wpływy ze sprzedaży biletów oraz innych usług

16.962.870,00

8.108.333,71

47,80

Pozostałe odsetki (bankowe)

36.000,00

25.102,90

69,73

Wpływy z dochodów różnych

1.000,00

680,00

68,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

1.604.868,00

0,00

0,00

Dotacje celowe otrzymywane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst

160.044,00

68.805,20

42,99

Wpływy z wpłat gmin na rzecz związków na dofinansowanie zadań bieżących

22.267.473,00

11.159.091,63

50,11

Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku no dofinansowanie zadań inwestycyjnych

354.015,00

0,00

0,00

OGÓŁEM

42.688.000,00

19.977.151,49

46,80

W dochodach „grzywny, mandaty i inne kary pieniężne...” niższa ściągalność w zakresie nałożonych mandatów wynika z tego że windykowane są tylko należności  bieżącego roku. W II półroczu można się spodziewać większych wpływów z uwagi na znaczny wzrost spraw kierowanych na drogę sądową.

W dochodach „wpływy ze sprzedaży biletów” nie wykonano pełnego planu I półrocza, należy dołożyć wszelkich starań, aby w drugim półroczu nadrobić straty. Od 1 sierpnia wprowadzona zostanie nowa taryfa biletowa zgodnie z podjętą Uchwałą Zgromadzenia i spodziewane są wyższe wpływy.

W dochodach „pozostałe odsetki bankowe” nastąpiło wyższe wykonanie w stosunku do planu półrocznego z uwagi na dobrą sytuację finansową Związku.    

„Wpływy z dochodów różnych”dotyczą  korekt faktur za rok ubiegły związanych z rozliczeniami z RUCH S.A. za zwrócone bilety, jako rozliczenia z lat ubiegłych,

 

Zestawienie otrzymanych dotacji

W związku z podjęciem uchwały o porozumieniu z Marszałkiem WojewództwaŚląskiego dotyczącym wykonywania zadań z zakresu transportu zbiorowego Związek od marca 2012 r. otrzymuje Dotacje celowe otrzymywane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst”.

W dochodach „wpłaty gmin na rzecz Związku” przekazywane wpłaty przez gminy na dopłatę wykonanych wozokilometrów są realizowane zgodnie z aktualizowanymi planami dla poszczególnych Gmin.

Zestawienie zrealizowanych wpłat poszczególnych gmin Związku przedstawia poniżej tabela nr 3.

Tabela nr 3
Zrealizowane wpłaty poszczególnych gmin Związku.

Gmina

Plan w złotych

Wykonanie w złotych

% wykonania planu

Czerwionka-Leszczyny

1.884.997,00

997.322,48

52,91

Jastrzębie Zdrój

8.754.829,00

4.422.543,58

50,52

Marklowice

314.094,00

161.936,10

51,56

Mszana

260.729,00

147.567,21

56,60

Pawłowice

1.146.081,00

569.633,70

49,70

Pszów

792.050,00

370.776,85

46,81

Radlin

1.342.175

669.070,79

49,85

Rydułtowy

1.158.573,00

590.821,51

51,00

Suszec

265.030,00

134.461,72

50,73

Świerklany

472.360,00

235.437,29

49,84

Wodzisław Śl.

3.639.995,00

1.792.684,07

49,25

Żory

2.236.560,00

1.066.836,33

47,70

RAZEM

22.267.473,00

11.159.091,63

50,11


II.  W Y D A T K I

Wydatki budżetu MZK Jastrzębie Zdrój za okres 6-ciu miesięcy 2012 roku wykonane zostały w 45,69 % i osiągnęły kwotę: 19.505.476,27 zł.

Strukturę wydatków w poszczególnych działach przedstawiają tabele nr 4 i 6.

Tabela nr 4
Struktura wydatków w dziale:     600 – Transport i Łączność,  rozdział: 60004 – Lokalny Transport Zbiorowy,

T R E Ś Ć

PLAN

WYKONANIE

WSKAŹNIK WYKON. W %

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst

1.365.393,00

627.774,40

45,98

Zakup materiałów i wyposażenia – dotyczących tzw. Infrastruktury przystankowej

48.000,00

7.427,37

15,47

Zakup usługi pozostałych – tj. opłaty przewoźników, korzystania z dworców i przystanków oraz druku biletów i cenników

33.830.973,00

16.708.979,44

49,39

Różne opłaty i składki – tj. ubezpieczenia sam. Służb., składka członkowska na Izbę Gospodarczą, opłaty za usługi telekomunikacyjne

18.000,00

8.461,61

47,01

Podatek od towarów i usług (VAT)

1.597.500,00

610.325,39

38,21

Koszty postępowania

300.000,00

133.325,57

44,44

Wydatki inwestycyjne

2.290.100,00

0,00

0,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne

50.534,00

0,00

0,00

R A Z E M

39.500.500,00

18.096.293,78

45,81

„Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst” jest realizowana planowo, niewielkie obniżenie wykonania wynika z ciągłej analizy zasadności wykonywania konkretnych kursów autobusów.                                                          

Jak wynika z powyższego zestawienia, wykonanie wydatków w dziale 600 Transport i Łączność „zakup materiałów i wyposażenia” jest realizowane poniżej planu, zwiększone wydatki na zakup papieru samoprzylepnego i pleksi pcv zaplanowano na drugie półrocze.

Realizacja „zakupu usług pozostałych”  kształtuje się poniżej planu półrocznego. Takie wykonanie spowodowane jest głównie bieżącą analizą potrzeb komunikacyjnych.

„Różne opłaty i składki”  to w głównej mierze opłaty ubezpieczeń komunikacyjnych (AC i OC) za cały rok.

Wykonanie wydatków dotyczących „podatku od towarów i usług” poniżej planu jest spowodowane niższą realizacją zakupu usług komunikacyjnych.

„Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” obejmują koszty egzekucji komorniczej oraz koszty zastępstwa procesowego związane z windykacją opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu wykonanie poniżej planu związane jest z ilością spraw załatwianych w sądzie i u komornika.

„Wydatki inwestycyjne” nie są jeszcze realizowane ponieważ ciągle trwa procedura oceny projektu przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

„Wydatki na zakupy inwestycyjne”  prace nad programem do rozkładów jazdy zostaną rozpoczęte w drugim półroczu 2012 r.


Tabela nr 5
Zestawienie kwot dotacji budżetu Związku w I półroczu 2012 roku

Lp.

Dział

Rozdz.

Nazwa zadania

Kwota dotacji

Podmiot.

Przedmiot

celowej plan

celowej wykonanie

I.

Jednostki sektora finansów publicznych

0,00

0,00

1.365.393,00

627.774,40

1.

600

60004

Miasto Rybnik – pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie zadań bieżących

0,00

0,00

1.365.393,00

627.774,40

2.

 

 

 

 

 

 

 

II.

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

0,00

0,00

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

                 

  

Tabela nr 6
Struktura wydatków w dziale:  750 – Administracja publiczna, rozdział: 75095 – Pozostała działalność,

T R E Ś Ć

PLAN

WYKONANIE


WSKAŹNIK WYKON. W %

 

 

 

 

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (głównie ekwiwalenty za odzież)

9.500,00

4.239,36

44,62

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla członków Zarządu, Zgromadzenia, Komisji Rewizyjnej)

127.000,00

55.646,50

43,82

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1.890.000,00

809.351,52

42,82

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

137.000,00

128.695,71

93,94

Składki na ubezpieczenie społeczne, inne pochodne od wynagrodzeń oraz różne opłaty
i składki (ubezp.sam.)

408.100,00

170.544,52

41,79

Wynagrodzenia bezosobowe

164.000,00

60.919,74

37,15

Zakup materiałów, wyposażenia, energii i akcesoriów komputerowych

114.500,00

61.814,97

53,99

Zakup pozostałych usług (m.inn. usługi pocztowo-telekom. Informatyczne, prawne, bieżące remonty) usługi zdrowotne, czynsz

151.000,00

69.207,96

45,83

Podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników

15.000,00

3.522,22

23,48

Odpisy na Z.F.Ś. S.

47.900,00

32.817,90

68,51

Podatki od towarów i usług (VAT)

20.000,00

10.353,37

51,77

Wydatki na zakupy inwestycyjne

50.000,00

0,00

0,00

R A Z E M

3.134.000,00

1.407.113,77

44,90

W pierwszym półroczu b.r. dokonywane były nieodzowne wydatki, a ich realizacja w większości  przebiegała poniżej planu finansowego.

Wyższa realizacja wykonania planu wydatków dotyczy:

Niektóre wydatki stanowią roczne wykonanie wynikające z ustawowych przepisów o ich realizacji, między innymi: „dodatkowe wynagrodzenie roczne”.
„Odpisy na Z.F.Ś.S”. Zgodnie z art. 6 pkt. 2 Ustawy z dnia 4.03.1994 r. o ZFŚS przekazano 75 % rocznego odpisu.

Wydatki na „zakup materiałów, wyposażenia, energii i akcesoriów komputerowych”  wykonano powyżej planu w związku z wysokim kosztem energii na początku roku.

„Podatki od towarów i usług (VAT)”. Wykonanie wydatków w tym paragrafiejest wynikiem realizacji wydatków w innych paragrafach

Niższa realizacja wykonania planu wydatków dotyczy:

„Wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń”. Za używanie własnej odzieży wypłacono ekwiwalent po skończonym sezonie zimowym. W II półroczu b.r. zaplanowano wypłatę pracownikom MZK pozostałej części należnego im ekwiwalentu BHP.

„Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” są wykonane z zgodnie z planem. Realizacja tych wydatków jest uzależniona od wysokości przeciętnego wynagrodzenia podawanego przez GUS.

„Wynagrodzenie osobowe pracowników”. Wykonanie tego paragrafu poniżej półrocznego planu jest spowodowane zaplanowaną w II półroczu wypłatą nagród jubileuszowych dla długoletnich pracowników.

„Składki na ubezpieczenie społeczne i pochodne od wynagrodzeń”. Dotychczasowy wydatek w tych paragrafach jest pochodną do wydatków na wynagrodzenia pracowników.

„Wynagrodzenie bezosobowe”  są wykonane poniżej planu. Realizacja tych wydatków wynika z wypłaty prowizji kontrolerom społecznym w związku z ich działaniem w zakresie kontroli pasażerów.

Wydatki na „zakup pozostałych usług”  wykonano poniżej planu, ponieważ sytuacja finansowa zmusza do oszczędności.

„Podróże służbowe krajowe”. Niższe wykonanie planu I półrocza związane jest z ograniczeniem wyjazdów na kursy i szkolenia.

„Wydatki na zakupy inwestycyjne”prace nad budową serwerowni zostaną rozpoczęte w II półroczu 2012 r.

 

W dziale 757rozdział 75705  §8070 „odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek…”- w I półroczu 2012 r. zapłacone odsetki od kredytu zaciągniętego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu zostały zrealizowane w kwocie 2.068,72 zł co stanowi 21,78 % planu.

W dziale 758rozdział 75818  §4810 „rezerwy”- w I półroczu 2012 r. nie zachodziła konieczność uruchomienia rezerwy budżetowej Związku.

  

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r. w budżecie MZK, dochody zostały wykonane powyżej wydatków na kwotę:  471.675,22 zł.
Osiągnięty wynik budżetu MZK w pierwszym półroczu br. jest dodatni i należy dołożyć wszelkich starań, aby utrzymać osiągnięty wynik.

 

Wyliczenie wyniku finansowego z wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku.

Zrealizowane  dochody                                                             19.977.151,49 zł

Zrealizowane  wydatki                                                              19.505.476,27 zł

Zrealizowane dochody minus zrealizowane wydatki w I półr. 2012 r.    471.675,22 zł

  

Informacja o środkach pieniężnych na dzień 30 czerwca 2012 r.

Środki pieniężne na dzień 01.01.2012 r.                                    2.058,83

Dochody od stycznia do czerwca 2012 r.                                    19.977.151,49

Wydatki od stycznia do czerwca 2012 r.                                     19.505.476,27

 

Środki pieniężne na dzień 30.06.2012 r.                                    473.734,05

w tym :

  • saldo konta 133-02  - R-k  BS JASTRZĘBIE nr 85 8470 0001 0001 2001 0014 4094 0001   471.782,07
  • saldo konta 133-01  - R-k  BS JASTRZĘBIE nr 74 8470 0001 0001 2001 0014 4094 0005             0,04
  •  saldo konta 101 – Kasa                                                                 951,94
  •  zobowiązania pracowników                                                         1.000,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 35/VII/2012
z dnia 30.07.2012 r.

 Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju
na lata 2012-2015

Dochody

Dochody na 2012 rok zaplanowano na podstawie materiałów analitycznych przygotowanych do projektu budżetu.
Dochody na inwestycję planowaną na lata 2012 – 2013 będą pochodziły ze środków unijnych oraz z wpłat gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.
Dochody na lata następne ustalono na podstawie wytycznych ministerstwa finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych.

Wydatki

Wydatki na 2012 rok zaplanowano na podstawie materiałów analitycznych przygotowanych do projektu budżetu.
Wydatki na lata następne zaplanowano zgodnie z wytycznymi ministerstwa finansów. Wydatki inwestycyjne zostały przyjęte zgodnie z harmonogramem.

Przychody

Nie zaplanowano przychodów

Rozchody

MZK nie ma zaciągniętych kredytów.

Wynik budżetowy

Budżet na rok 2012 i lata następne zaplanowano zrównoważony, jednak inwestycja, która jest planowana może wpłynąć na realizację budżetów w latach następnych.
 

Najważniejszym przedsięwzięciem planowanym przez Związek jest projekt „Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi”.
Realizacja jeszcze nie została rozpoczęta, ponieważ ciągle trwa ocena projektu dokonywana przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Realizacja bieżących zadań przebiega właściwie, tabela nr 1 przedstawia kształtowanie się Wieloletniej Prognozy finansowej za I półrocze 2012 r.

Tabela 1
Wieloletnia prognoza finansowa MZK na lata 2012 - 2015

Lp.

Wyszczególnienie

Wykonanie półrocze 2012

Prognoza
2012

Prognoza
2013

Prognoza
2014

Prognoza
2015

1

Dochody ogółem, z tego:

19 977 151,49

42 688 000,00

51 308 923,00

42 738 321,00

43 806 779,00

1a

Dochody bieżące

19 977 151,49

42 333 985,00

41 695 923,00

42 738 321,00

43 806 779,00

1a1

w tym: środki z UE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1b

dochody majątkowe, w tym 

0,00

354 015,00

9 613 000,00

0,00

0,00

1c

ze sprzedaży majątku

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1d

środki z UE

0,00

1 604 868,00

8 181 550,00

0,00

0,00

2

Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym

19 503 407,55

40 287 866,00

41 695 923,00

42 738 321,00

43 806 779,00

2a

na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1 156 535,49

2 570 000,00

2 591 892,00

2 656 689,00

2 723 106,00

2b

związane z funkcjonowaniem organów JST

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2c

z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2d

gwarancje i poręczenia podlegajace wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243ufp/169sufp

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2e

wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2f

na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Różnica (1-2)

473 743,94

2 400 134,00

9 613 000,00

0,00

0,00

4

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ,angażowane w budżecie roku bieżącego

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4a

w tym: na pokrycie deficytu budżetu 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5a

w tym: na pokrycie deficytu budżetu 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Środki do dyspozycji (3+4+5)

473 743,94

2 400 134,00

9 613 000,00

0,00

0,00

7

Spłata i obsługa długu, z tego:

2 068,72

9 500,00

0,00

0,00

0,00

7a

rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papieów wartościowych

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7a1

kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadajaca na dany rok budżetowy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7b

wydatki bieżące na obsługę długu

2 068,72

9 500,00

0,00

0,00

0,00

7b1

w tym: odsetki i dyskonto

2 068,72

9 500,00

0,00

0,00

0,00

8

Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

Środki do dyspozycji (6-7-8)

471 675,22

2 390 634,00

9 613 000,00

0,00

0,00

10

Wydatki majątkowe, w tym:

0,00

2 390 634,00

9 613 000,00

0,00

148 800,00

10a

wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp

0,00

2 390 634,00

9 613 000,00

0,00

148 800,00

10b

na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 

0,00

2 390 634,00

0,00

0,00

0,00

11

Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11a

w tym: na pokrycie deficytu budżetu 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

Rozliczenie budżetu (9-10+11)

471 675,22

0,00

0,00

0,00

-148 800,00

13

Kwota długu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13a

w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pozyczek itp.)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

Łączna kwota wyłączeń z art.170 ust. 3 sufp

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadająca do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

Wartość przejętych zobowiązań

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17a

w tym od spzoz

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

Zadłużenie/dochody ogółem - max 60 % z art. 170 sufp (bez wyłączeń)

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

18a

Zadłużenie/dochody ogółem - max 60 % z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

19

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15 % z art. 169 sufp (bez wyłączeń)

0,01%

0,02%

0,00%

0,00%

0,00%

19a

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15 % z art. 169 sufp (po uwzglednieniu wyłączeń)

0,01%

0,02%

0,00%

0,00%

0,00%

20

Relacja (Db-Wb+Dm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku

2,36%

4,77%

0,00%

0,00%

0,00%

20a

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp

2,36%

-0,28%

-0,07%

0,12%

0,27%

21

Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)

0,01%

0,02%

0,00%

0,00%

0,00%

21a

Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)

TAK

NIE

NIE

TAK

TAK

22

Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)

0,01%

0,02%

0,00%

0,00%

0,00%

22a

Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń 

TAK

NIE

NIE

TAK

TAK

23

Dochody bieżące (1a)

19 977 151,49

42 333 985,00

41 695 923,00

42 738 321,00

43 806 779,00

24

Wydatki bieżące razem (2+7b)

19 505 476,27

40 297 366,00

41 695 923,00

42 738 321,00

43 806 779,00

25

Dochody bieżące - wydatki bieżące

471 675,22

2 036 619,00

0,00

0,00

0,00

26

Dochody ogółem (1)

19 977 151,49

42 688 000,00

51 308 923,00

42 738 321,00

43 806 779,00

27

Wydatki ogółem

19 505 476,27

42 688 000,00

51 308 923,00

42 738 321,00

43 955 579,00

28

Wynik budżetu 

471 675,22

0,00

0,00

0,00

-148 800,00

29

Przychody budżetu (4+5+11)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30

Rozchody budżetu (7a+8)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Metadane

Data publikacji : 02.08.2012
Data modyfikacji : 14.02.2014
Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Pocheć
Osoba udostępniająca informację:
Marek Cisek referat Planowania i Organizacji Komunikacji
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Budkiewicz
©1998-2018 Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL