Biuletyn Informacji Publicznej Uchwała Zarządu MZK Nr 27/VIII/2011 z dnia 19.08.2011 r. - 2011 - Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju

Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Ostatnia aktualizacja strony: 02.10.2018, 09:10

2011

Piątek, 19 sierpnia 2011

Uchwała Zarządu MZK Nr 27/VIII/2011 z dnia 19.08.2011 r.

w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu Związku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2011 roku


 

Uchwała Nr 27/VIII/2011

Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 19 sierpnia 2011 roku

w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu Związku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2011 roku

Na podstawie: art. 266 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz §18 pkt 3 Statutu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju z dnia  4 kwietnia 1991 r.

 

Zarząd Związku uchwala:

§1

Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu MZK za pierwsze półrocze 2011 roku, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

Przedstawić Zgromadzeniu MZK oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Związku oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2011 roku.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku.

§5

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.


                                                                           Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 27/VIII/2011
z dnia 19.08.2011 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MZK JASTRZĘBIE
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

  Zarząd Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju


A.  DANE OGÓLNE.

Zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Związku Nr 10/V/2010 z dnia 17 grudnia 2010 r., budżet na 2011 rok uchwalono:

–  po stronie dochodów w kwocie:          39.505.000 zł
–  po stronie wydatków  w kwocie:         39.735.000 zł

 

Źródłem pokrycia planowanego deficytu w wysokości 230.000 zł była nadwyżka z lat ubiegłych.

Na przestrzeni I półrocza 2011 roku Zgromadzenie Związku dokonało zmiany w planie dochodów budżetu MZK.

Zgromadzenie Związku Uchwałą nr 8/VI/2011 z dnia 21.06.2011 r. wprowadziło do dochodów kwotę 1 312,00 zł jako rozliczenia z lat ubiegłych, ponieważ w 2011 r. ubezpieczyciel dokonał zwrotu kwoty za powypadkową naprawę samochodu służbowego, która miała miejsce w 2010 r.

Zwiększył kwotę planowanego deficytu budżetu do rzeczywistej kwoty nadwyżki z lat ubiegłych: 232.887,60 zł. Wydatki budżetu nie zostały zwiększone, natomiast o kwotę 4.199,60 zł został zmniejszony plan dochodów za bilety.

Syntetyczne zestawienie planu budżetu i jego wykonanie za I półrocze 2011 r. przedstawia: tabela nr 1.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetowego przedstawia: tabela nr 2.

Tabela nr 1
Syntetyczne zestawienie planu budżetu oraz wykonanie dochodów i wydatków Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju za I półrocze 2011 roku.

DZIAŁ

ROZDZ.

T R E Ś Ć

PLAN

WYKONANIE

WSKAŻNIK  WYKONANIA

W % (5:4)

1

2

3

4

5

6

 

 

DOCHODY  OGÓŁEM

39.502.112,40

18.858.754,80

47,74

600

 

Transport  i  łączność

39.502.112,40

18.858.754,80

47,74

 

60004

Lokalny  Transport  Zbiorowy

39.502.112,40

18.858.754,80

47,74

 

 

WYDATKI  OGÓŁEM

39.735.000,00

19.089.206,54

48,04

600

 

Transport  i  łączność

36.650.000,00

17.705.769,72

48,31

 

60004

Lokalny Transport Zbiorowy

36.650.000,00

17.705.769,72

48,31

750

 

Administracja  publiczna

3.045.000,00

1.383.436,82

45,43

 

75095

Pozostała  działalność

3.045.000,00

1.383.436,82

45,43

758

 

Różne  rozliczenia

40.000,00

-

-

 

75818

Rezerwy  ogólne  i  celowe

40.000,00

-

-

 

Tabela nr 2
Przychody związane z finansowaniem deficytu budżetowego

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota planu na 2011 rok

Wykonanie w I półroczu 2011

 

Przychody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej

232.887,60

230.451,74

957

Nadwyżki z lat ubiegłych

232.887,60

230.451,74

 

B.  WYKONANIE BUDŻETU

I.  DOCHODY

Dochody budżetu MZK Jastrzębie Zdrój za okres 6-ciu miesięcy 2011 r. wykonane zostały w  47,74 % i osiągnęły kwotę: 18.858.754,80 zł.

W strukturze osiągniętych dochodów najistotniejsze pozycje to wpływy ze sprzedaży biletów oraz wpłaty gmin członkowskich i wpływy za usługi przewozowe z gmin nie należących do Związku.

Strukturę dochodów w dziale 600  przedstawia poniżej tabela nr 3.

Tabela nr 3

Struktura dochodów w dziale: 600– Transport i Łączność, rozdział: 60004 – Lokalny Transport Zbiorowy,

TREŚĆ

PLAN

WYKONANIE

WSKAŹNIK WYKON.
w %

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności

Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

1.297.000,00

406.760,78

31,36

Wpływy ze sprzedaży biletów oraz innych usług

17.401.906,40

8.142.905,78

46,79

Pozostałe odsetki (bankowe)

50.000,00

18.517,79

37,04

Wpływy z dochodów różnych

1.312,00

1.311,95

100,00

Wpływy z wpłat gmin na rzecz związków na dofinansowanie zadań bieżących

20.751.894,00

10.289.258,50

49,58

OGÓŁEM

39.502.112,40

18.858.754,80

47,74

 

W dochodach „grzywny, mandaty i inne kary pieniężne...”  spadek ściągalności w zakresie nałożonych mandatów wynika z zakończenia w 2010 r. ściągania należności z przedawnionych mandatów z lat 2001 – 2008. W I półroczu 2011 r. windykowane były tylko należności z bieżącego roku. W II półroczu można się spodziewać większych wpływów z uwagi na znaczny wzrost spraw kierowanych na drogę sądową.

W dochodach „wpływy ze sprzedaży biletów”  nie wykonano pełnego planu I półrocza, należy dołożyć wszelkich starań, aby w drugim półroczu nadrobić straty. 
Od 1 września wprowadzona zostanie nowa taryfa biletowa zgodnie z podjętą Uchwałą Zgromadzenia i spodziewane są wyższe wpływy.

W dochodach „pozostałe odsetki bankowe" nastąpiło niższe wykonanie w stosunku do planu półrocznego z uwagi na trudną sytuację finansową Związku.    

„Wpływy z dochodów różnych" obejmują zwrot kwoty za powypadkową naprawę samochodu służbowego dokonaną w 2010 r., ponieważ dopiero w 2011 r. ubezpieczyciel dokonał zwrotu.

W dochodach „wpłaty gmin na rzecz Związku" przekazywane wpłaty przez gminy na dopłatę wykonanych wozokilometrów są realizowane zgodnie z aktualizowanymi planami dla poszczególnych Gmin.


II.  WYDATKI

Wydatki budżetu MZK Jastrzębie Zdrój za okres 6-ciu miesięcy 2011 roku wykonane zostały w 48,04 % i osiągnęły kwotę: 19.089.206,54 zł.

Strukturę wydatków w poszczególnych działach przedstawiają tabele nr 4 i 5.
 

Tabela nr 4

Struktura wydatków w dziale: 600 – Transport i Łączność, rozdział: 60004 – Lokalny Transport Zbiorowy,

TREŚĆ

PLAN

WYKONANIE

WSKAŹNIK WYKON.
W %

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst

1.093.287,00

541.893,31

49,57

Zakup materiałów i wyposażenia – dotyczących tzw. Infrastruktury przystankowej

41.000,00

7.710,54

18,81

Zakup usługi pozostałych – tj. opłaty przewoźników, korzystania z dworców i przystanków oraz druku biletów i cenników

33.948.213,00

16.470.252,89

48,52

Różne opłaty i składki – tj. ubezpieczenia sam. Służb., składka członkowska na Izbę Gospodarczą, opłaty za usługi telekomunikacyjne, zakup usług dotyczących analiz

17.500,00

8.624,50

49,28

Podatek od towarów i usług (VAT)

1.500.000,00

677.288,48

45,15

Wydatki na zakupy inwestycyjne

50.000,00

0,00

0,00

R A Z E M

36.650.000,00

17.705.769,72

48,31

„Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst”jest realizowana planowo, niewielkie obniżenie wykonania wynika z ciągłej analizy zasadności wykonywania konkretnych kursów autobusów.     

Jak wynika z powyższego zestawienia, wykonanie wydatków w dziale 600 Transport i Łączność „zakup materiałów i wyposażenia” jest realizowane poniżej planu, zwiększone wydatki na zakup papieru samoprzylepnego i pleksi pcv zaplanowano na drugie półrocze.

Realizacja „zakupu usług pozostałych”  kształtuje się poniżej planu półrocznego. Takie wykonanie spowodowane jest głównie bieżącą analizą potrzeb komunikacyjnych.

„Różne opłaty i składki” to w głównej mierze opłaty ubezpieczeń komunikacyjnych (AC i OC) za cały rok, dlatego jest wykonany powyżej planu.

Wykonanie wydatków dotyczących „podatku od towarów i usług” poniżej planu jest spowodowane niższą realizacją zakupu usług komunikacyjnych.

„Wydatki na zakupy inwestycyjne” prace nad programem do rozkładów jazdy zostały wstrzymane do czasu wyjaśnienia sprawy przyznania środków z programu unijnego w ramach którego, byłby już taki program.


Tabela nr 5

Struktura wydatków w dziale: 750 – Administracja publiczna, rozdział: 75095 – Pozostała działalność,

T R E Ś Ć

PLAN

WYKONANIE

WSKAŹNIK WYKON.
W %

 

 

 

 

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (głównie ekwiwalenty za odzież)

9.400,00

2.573,58

27,38

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla członków Zarządu, Zgromadzenia, Komisji Rewizyjnej)

120.000,00

54.303,45

45,25

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1.800.000,00

787.518,61

43,75

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

132.000,00

116.739,32

88,44

Składki na ubezpieczenie społeczne, inne pochodne od wynagrodzeń oraz różne opłaty
i składki (ubezp.sam.)

416.200,00

163.230,15

39,22

Wynagrodzenia bezosobowe

164.000,00

57.750,31

35,21

Zakup materiałów, wyposażenia, energii i akcesoriów komputerowych

152.500,00

72.954,57

47,84

Zakup pozostałych usług (m.inn. usługi pocztowo-telekom. Informatyczne, prawne, bieżące remonty) usługi zdrowotne, czynsz

158.900,00

77.076,64

48,51

Podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników

20.000,00

7.983,40

39,92

Odpisy na Z.F.Ś. S.

47.000,00

34.458,80

73,32

Podatki od towarów i usług (VAT)

25.000,00

8.847,99

35,39

R A Z E M

3.045.000,00

1.383.436,82

45,43

 

W pierwszym półroczu b.r. dokonywane były nieodzowne wydatki, a ich realizacja w większości  przebiegała poniżej planu finansowego.

Niektóre wydatki stanowią roczne wykonanie wynikające z ustawowych przepisów o ich realizacji, między innymi: „dodatkowe wynagrodzenie roczne”.

„Odpisy na Z.F.Ś.S”. Zgodnie z art. 6 pkt. 2 Ustawy z dnia 4.03.1994 r. o ZFŚS przekazano 75 % rocznego odpisu.

Niższa realizacja wykonania planu wydatków dotyczy:

„Wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń”. Za używanie własnej odzieży wypłacono ekwiwalent po skończonym sezonie zimowym. W II półroczu b.r. zaplanowano wypłatę pracownikom MZK pozostałej części należnego im ekwiwalentu BHP.

„Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” są wykonane z zgodnie z planem. Realizacja tych wydatków jest uzależniona od wysokości przeciętnego wynagrodzenia podawanego przez GUS. 

„Wynagrodzenie osobowe pracowników”. Wykonanie tego paragrafu poniżej półrocznego planu jest spowodowane zaplanowaną w II półroczu wypłatą nagród jubileuszowych dla długoletnich pracowników. 

„Składki na ubezpieczenie społeczne i pochodne od wynagrodzeń.”.Dotychczasowy wydatek w tych paragrafach jest pochodną do wydatków na wynagrodzenia pracowników. 

„Wynagrodzenie bezosobowe” są wykonane poniżej  planu. Realizacja tych wydatków wynika z wypłaty prowizji kontrolerom społecznym w związku z ich działaniem w zakresie kontroli pasażerów.

Wydatki na „zakup materiałów, wyposażenia, energii i akcesoriów komputerowych”  wykonano poniżej planu w związku z ograniczonym zakupem nowego wyposażenia do biura MZK.

Wydatki na „zakup pozostałych usług”  wykonano poniżej planu, ponieważ trudna sytuacja zmusza do oszczędności i planowany remont zostanie wykonany w innym terminie.

„Podatki od towarów i usług (VAT)”. Wykonanie wydatków w tym paragrafiejest wynikiem realizacji wydatków w innych paragrafach

„Podróże służbowe krajowe”. Niższe wykonanie planu I półrocza związane jest z ograniczeniem wyjazdów na kursy i szkolenia.

W dziale 758 rozdział 75818  §4810 „rezerwy”- w I półroczu 2011 r. nie zachodziła konieczność uruchomienia rezerwy budżetowej Związku. 

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 r. w budżecie MZK, dochody zostały wykonane poniżej wydatków na kwotę: 230.451,74 zł, wydatki te zostały pokryte nadwyżką z lat ubiegłych. Zaistniało również zobowiązanie wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 210.000 zł, które zostało uregulowane w dniu 08.07.2011 r.  

Osiągnięty wynik budżetu MZK w pierwszym półroczu br. jest ujemny i należy dołożyć wszelkich starań, aby realizacja budżetu w II półroczu przybrała korzystniejszy obrót.

Wyliczenie wyniku finansowego z wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku.

Zrealizowane  dochody                                                                              18.858.754,80 zł.

Zrealizowane  wydatki                                                                                19.089.206,54 zł.

Zrealizowane dochody minus zrealizowane wydatki w I półr. 2011 r.   - 230.451,74 zł.

 

Informacja  o  środkach  pieniężnych  na  dzień  30 czerwca  2011 r.

Środki pieniężne na dzień 01.01.2011 r.                                  232.887,60

 Dochody od stycznia do czerwca 2011 r.                                    18.858.754,80

 Wydatki od stycznia do czerwca 2011 r.                                     19.089.206,54

 

Środki pieniężne na dzień 30.06.2011 r.                                        2.435,86

    w tym :

  • saldo konta 133-02  - R-k  BS JASTRZĘBIE nr 85 8470 0001 0001 2001 0014 4094 0001     1.268,72
  • saldo konta 133-01  - R-k  BS JASTRZĘBIE nr 74 8470 0001 0001 2001 0014 4094 0005           0,01
  • saldo konta 101 – Kasa                                                                                                  367,13
  • zobowiązania pracowników                                                                                             800,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 27/VIII/2011
z dnia 19.08.2011 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju
na lata 2011-2014

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje tylko planowane dochody i wydatki budżetu MZK Jastrzębie. Plan na 2011 rok przygotowano w oparciu o materiały analityczne do projektu budżetu na 2011 rok.

Do ustalenia dochodów i wydatków na lata 2012 – 2014 wykorzystano wytyczne ministerstwa finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych.

Międzygminny Związek Komunikacyjny nie ma zaplanowanych przedsięwzięć, z których wynikałyby płatności na rok 2011 i lata następne.

Metadane

Data publikacji : 19.08.2011
Data modyfikacji : 14.02.2014
Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Pocheć
Osoba udostępniająca informację:
Marek Cisek referat Finansowo-Księgowy
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Budkiewicz
©1998-2019 Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL