Biuletyn Informacji Publicznej Uchwała Zarządu MZK Nr 27/VIII/2010 z dnia 11.08.2010 - 2010 - Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju

Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Ostatnia aktualizacja strony: 02.10.2018, 09:10

2010

Środa, 18 sierpnia 2010

Uchwała Zarządu MZK Nr 27/VIII/2010 z dnia 11.08.2010

w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu Związku za I półrocze 2010 roku


 

Uchwała Nr 27/VIII/2010
 
Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 11 sierpnia 2010 r.

 
w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu Związku za I półrocze 2010 roku
 
Na podstawie: art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz § 18 pkt 3 Statutu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jstrzębiu-Zdroju z dnia 4 kwietnia 1991 r.
 
 
Zarząd Związku uchwala:
 
§ 1
 
Przyjąć informację z wykonania budżetu za I półrocze 2010 r., która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
Przedstawić Zgromadzeniu MZK treść przyjętej informacji na najbliższym posiedzeniu.
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku.
 
§ 4
 
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Nr  27/VIII/2010
dnia 11.08.2010 r.
                                                                                                                           
INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MZK JASTRZĘBIE
ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU
 

A. DANE OGÓLNE.

Zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Związku Nr 1/V/2010 z dnia 06 stycznia 2010 roku, budżet na 2010 rok uchwalono:
  • po stronie dochodów w kwocie:        38.589.000 zł
  • po stronie wydatków w kwocie:        38.589.000 zł
Na przestrzeni I półrocza 2010 roku Zgromadzenie oraz Zarząd Związku dokonały zmian w planie dochodów i wydatków budżetu.
 
 
Zarząd Związku uchwałą nr 2/I/2010 z dnia 18.01.2010 r. zmienił budżet w następujący sposób:
  • zmniejszył wydatki bieżące obejmujące podatek od towarów i usług z przeznaczeniem na zwiększenie wartości wydatków majątkowych
  • zwiększył wydatki na zakup samochodu osobowego o wartość podaku od towrów i usług, którego nie można odliczyć od wartości zakupu.
 
Zgromadzenie Związku uchwałą nr 3/V/2010 z dnia 15.04.2010 r. wprowadziło do dochodów kwotę 66.244,00 zł, jako rozliczenia z lat ubiegłych, zmniejszając jednocześnie wpływy z usług. Dochód ten jest wynikiem rozliczenia z II Śląskim Urzędem Skarbowym w Bielsku-Białej za miesiąc czerwiec 2007 roku.
  
W miesiącu maju Związek sprzedał samochód marki Renault i tym samym uzyskał dochody majątkowe, jednak od tego momentu nie odbyło się posiedzenie Zgromadzenia i plan dochodów pozostał niezmieniony.
 
Syntetyczne zestawienie planu budżetu i jego wykonanie za I półrocze 2010 roku przedstawia: tabela nr 1
 
Tabela nr 1
Syntetyczne zestawienie planu budżetu oraz wykonanie dochodów i wydatków Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju za I półrocze 2010 roku.
 
 DZIAŁ
 ROZDZ.
 T R E Ś Ć
 PLAN
 WYKONANIE
WSKAŻNIK WYKONANIA
W % (5:4)
1
2
3
4
5
6
 
 
 DOCHODY OGÓŁEM
 38.589.00,00
 18.098.964,22
 46,90
600
  
 Transport i łączność
 38.589.000,00
 18.098.964,22
 46,90
 
60004
Lokalny Transport Zbiorowy
 38.589.000,00
 18.098.964,22
46,90
 
 
 WYDATKI OGÓŁEM
 38.589.000,00
 17.774.867,50
 46,06
600
  
 Transport i łączność
 35.683.000,00
 16.426.896,47
 46,04
 
60004
Lokalny Transport Zbiorowy
 35.683.000,00
 16.426.896,47
46,04
 750
 
Administracja publiczna
 2.866.000,00
 1.347.971,03
47,03
 
 75095
 Pozostała działalność
 2.866.000,00
 1.347.971,03
47,03
 758
 
 Różne rozliczenia
 40.000,00
 -
 -
 
 75818
Rezerwy ogólne i celowe
 40.000,00
 -
 -
 

B. WYKONANIE BUDŻETU

 
I. DOCHODY
 
Dochody budżetu MZK Jastrzębie Zdrój za okres 6-ciu miesięcy 2010 roku wykonane zostały w 46,90 %  i osiągnęły kwotę: 18.098.964,22 zł.
 
W strukturze osiągniętych dochodów najistotniejsze pozycje to wpływy ze sprzedaży biletów oraz wpłaty gmin członkowskich i wpływy za usługi przewozowe z gmin nie należących do Związku.
Strukturę dochodów w dziale 600 przedstawia poniżej tabela nr 3.
 
Tabela nr 3
Struktura dochodów w dziale: 600 – Transport i Łączność, rozdział: 60004 – Lokalny Transport Zbiorowy,
 
TREŚĆ
 
 
PLAN
 
 
WYKONANIE
 
WSKAŹNIK
WYKON.
 w %
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
1.192.200,00
585.141,92
49,08
Wpływy ze sprzedaży biletów oraz innych usług
18.158.175,00
7.950.465,97
43,78
Pozostałe odsetki (bankowe)
50.000,00
22.676,28
45,35
Wpływy z dochodów różnych
66.244,00
73.244,01
110,57
Wpływy z wpłat gmin na rzecz związków gminna dofinansowanie zadań bieżących
19.122.381,00
9.467.436,04
49,51
OGÓŁEM
38.589.000,00
18.098.964,22
46,90
 
W dochodach „grzywny, mandaty i inne kary pieniężne...” prawie wykonano plan półroczny, systematyczny wzrost ściągalności w zakresie nałożonych mandatów – spowodowana między innymi intensywną kontrolą zatrudnionych kontrolerów etatowych i społecznych, zwiększoną ilością przekazywanych spraw do sądu oraz wykorzystaniem możliwości wpisania do Krajowego Rejestru Długów.
 
W dochodach „wpływy ze sprzedaży biletów” nie wykonano pełnego planu I półrocza, należy dołożyć wszelkich starań, aby w drugim półroczu nadrobić straty.
 
W dochodach „pozostałe odsetki bankowe ” nastąpiło niższe wykonanie w stosunku do planu półrocznego z uwagi na trudną sytuację finansową Związku na początku roku budżetowego. W chwili obecnej sytuacja finansowa uległa poprawie. 
 
„Wpływy z dochodów różnych” obejmują zwrot podatku od towarów i usług oraz niezaplanowany dochód z tytułu sprzedaży samochodu osobowego.
W dochodach „wpłaty gmin na rzecz Związku” przekazywane wpłaty przez gminy na dopłatę wykonanych wozokilometrów są realizowane zgodnie z aktualizowanymi planami dla poszczególnych Gmin.
 
II. WYDATKI
 
Wydatki budżetu MZK Jastrzębie Zdrój za okres 6-ciu miesięcy 2010 roku wykonane zostały w 46,06 %  i osiągnęły kwotę: 17.774.867,50 zł.
 
Strukturę wydatków w poszczególnych działach przedstawiają tabele nr 4 i 5.
 
Tabela nr 4
Struktura wydatków w dziale: 600 – Transport i Łączność, rozdział: 60004 – Lokalny Transport Zbiorowy,
 TREŚĆ
 PLAN
 WYKONANIE
WSKAŹNIK
WYKON.
 W %
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst
1.100.000,00
491.246,31
44,66
Zakup materiałów i wyposażenia – dotyczących tzw. Infrastruktury przystankowej
46.000,00
11.196,63
24,34
Zakup usługi pozostałych – tj. opłaty przewoźników, korzystania z dworców i przystanków oraz druku biletów i cenników
32.954.500,00
15.284.448,18
46,38
Różne opłaty i składki – tj. ubezpieczenia sam. Służb., składka członkowska na Izbę Gospodarczą, opłaty za usługi telekomunikacyjne, zakup usług dotyczących analiz
29.500,00
17.887,24
60,63
Podatek od towarów i usług (VAT)
1.493.000,00
562.998,11
37,71
Wydatki na zakupy inwestycyjne
60.000,00
59.120,00
98,53
 R A Z E M
35.683.000,00
 16.426.896,47
 46,04
 
„Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst”jest realizowana planowo, niewielkie obniżenie wykonania wynika z ciągłej analizy zasadności wykonywania konkretnych kursów autobusów.                       
 
Jak wynika z powyższego zestawienia, wykonanie wydatków w dziale 600 Transport i Łączność „zakup materiałów i wyposażenia” jest realizowane poniżej planu, zwiększone wydatki na zakup papieru samoprzylepnego i pleksi pcv zaplanowano na drugie półrocze.
 
Realizacja „zakupu usług pozostałych” kształtuje się poniżej planu półrocznego. Takie wykonanie spowodowane jest głównie bieżącą analizą potrzeb komunikacyjnych.
 
„Różne opłaty i składki” to w głównej mierze opłaty ubezpieczeń komunikacyjnych (ACi OC) za cały rok, dlatego jest wykonany powyżej planu.
 
Wykonanie wydatków dotyczących „podatku od towarów i usług” poniżej planu jest spowodowane niższą realizacją zakupu usług komunikacyjnych.
 
„Wydatki na zakupy inwestycyjne” zostały w całości zrealizowane.
 
Tabela nr 5
Struktura wydatków w dziale: 750 – Administracja publiczna, rozdział: 75095 – Pozostała działalność,
 TREŚĆ
 PLAN
 WYKONANIE
WSKAŹNIK
WYKON.
 W %
 
 
 
 
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (głównie ekwiwalenty za odzież)
12.000,00
4.067,64
33,90
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla członków Zarządu, Zgromadzenia, Komisji Rewizyjnej)
108.500,00
52.601,84
48,48
Wynagrodzenia osobowe pracowników
1.670.000,00
743.316,87
44,51
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
122.000,00
116.147,52
95,20
Składki na ubezpieczenie społeczne, inne pochodne od wynagrodzeń oraz różne opłaty i składki (ubezp.sam.)
375.000,00
159.285,96
42,48
Wynagrodzenia bezosobowe
158.000,00
74.013,47
46,84
Zakup materiałów, wyposażenia, energii i akcesoriów komputerowych
140.000,00
66.187,10
47,28
Zakup pozostałych usług (m.inn. usługi pocztowo-telekom. Informatyczne, prawne, bieżące remonty) usługi zdrowotne, czynsz
146.500,00
71.298,40
48,67
Podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników
20.000,00
10.734,78
53,67
Odpisy na Z.F.Ś. S.
44.000,00
33.006,96
75,02
Podatki od towarów i usług (VAT)
60.000,00
7.630,49
12,72
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
10.000,00
9.680,00
96,80
R A Z E M
2.866.000,00
1.347.971,03
47,03
 
 
W pierwszym półroczu b.r. dokonywane były nieodzowne wydatki, a ich realizacja w większości przebiegała poniżej planu finansowego.
Niektóre wydatki stanowią roczne wykonanie wynikające z ustawowych przepisów o ich realizacji, między innymi: „dodatkowe wynagrodzenie roczne”.
 
Niższa realizacja wykonania planu wydatków dotyczy:
 
„Wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń”. Za używanie własnej odzieży wypłacono ekwiwalent po skończonym sezonie zimowym. W II półroczu b.r. zaplanowano wypłatę pracownikom MZK pozostałej części należnego im ekwiwalentu BHP.
 
„Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” są wykonane z zgodnie z planem. Realizacja tych wydatków jest uzależniona od wysokości przeciętnego wynagrodzenia podawanego przez GUS.
 
„Wynagrodzenie osobowe pracowników”. Wykonanie tego paragrafu poniżej półrocznego planu jest spowodowane zaplanowaną w II półroczu wypłatą odprawy emerytalnej
i nagrody jubileuszowej w związku z odejściem pracownika na emeryturę.
 
„Składki na ubezpieczenie społeczne i pochodne od wynagrodzeń.”. Dotychczasowy wydatek w tych paragrafach jest pochodną do wydatków na wynagrodzenia pracowników.
 
„Wynagrodzenie bezosobowe” są wykonane poniżej planu. Realizacja tych wydatków wynika z wypłaty prowizji kontrolerom społecznym w związku z ich działaniem
w zakresie kontroli pasażerów.
 
Wydatki na „zakup materiałów, wyposażenia, energii i akcesoriów komputerowych” wykonano poniżej planu w związku z ograniczonym zakupem nowego wyposażenia do biura MZK.
 
Wydatki na „zakup pozostałych usług”” wykonano poniżej planu, ponieważ w II półroczu przewidywany jest wzrost wydatków związanych z opłatami pocztowymi.
 
„Podatki od towarów i usług (VAT)”. Wykonanie wydatków w tym paragrafie jest wynikiem realizacji wydatków w innych paragrafach.
 
Wyższa realizacja wykonania planu wydatków dotyczy:
 
„Podróże służbowe krajowe”. Wyższe wykonanie planu I półrocza związane jest ze zwiększoną ilością wyjazdów na kursy i szkolenia, wynika to z ciągłej zmiany przepisów dotyczących finansów, zamówień publicznych.
 
„Odpisy na Z.F.Ś.S”. Zgodnie z art. 6 pkt. 2 Ustawy z dnia 4.03.1994 r. o ZFŚS przekazano 75 % rocznego odpisu.
 
„Wydatki na zakupy inwestycyjne.” zostały zrealizowane na zaplanowanym poziomie.
 
 
W dziale 758 rozdział 75818 § 4810 „rezerwy” - w I półroczu 2010 r.nie zachodziła konieczność uruchomienia rezerwy budżetowej Związku.
 
W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 r. w budżecie MZK, dochody zostały wykonane powyżej wydatków na kwotę: 324.096,72 zł. Osiągnięty wynik budżetu MZK w pierwszym półroczu br. jest dodatni i należy dołożyć starań, aby utrzymać osiągnięty wynik.


Wyliczenie wyniku finansowego z wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku.

Zrealizowane dochody                                                                               18.098.964,22 zł
 
Zrealizowane wydatki                                                                                 17.774.867,50 zł
 
Zrealizowane dochody minus zrealizowane wydatki w I półr. 2010 r.    324.096,72 zł
 
 
Informacja o środkach pieniężnych na dzień 30 czerwca 2010 r.
 
Środki pieniężne na dzień 01.01.2010 r.                                                   586.785,08
 
Dochody od stycznia do czerwca 2010 r.                                               18.098.964,22
 
Wydatki od stycznia do czerwca 2010 r.                                                 17.774.867,50
 
 
Środki pieniężne na dzień 30.06.2010 r.                                                   910.881,80
 
 w tym :
  • saldo konta 133-02 - R-k BS JASTRZĘBIE nr 85 8470 0001 0001 2001 0014 4094 0001                             908.883,59
  • saldo konta 133-01 - R-k BS JASTRZĘBIE nr 74 8470 0001 0001 2001 0014 4094 0005                                          0,01
  • saldo konta 101 – Kasa                                                                                                                                                        848,20
  • zobowiązania pracowników                                                                                                                                              1.150,00

Metadane

Data publikacji : 18.08.2010
Data modyfikacji : 14.02.2014
Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Pocheć
Osoba udostępniająca informację:
Marek Cisek referat Planowania i Organizacji Komunikacji
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Budkiewicz
©1998-2018 Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL