Biuletyn Informacji Publicznej Uchwała Zarządu MZK Nr 19/VIII/2009 z dnia 24.08.2009 r. - 2009 - Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju

Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Ostatnia aktualizacja strony: 02.10.2018, 09:10

2009

Wtorek, 08 września 2009

Uchwała Zarządu MZK Nr 19/VIII/2009 z dnia 24.08.2009 r.

w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu Związku za I półrocze 2009 roku


 
Uchwała Nr 19/VIII/2009
 
Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 24 sierpnia 2009 r.
 
w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu Związku za I półrocze 2009 roku
 
Na podstawie: art. 198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz.2104) oraz § 18 pkt 3 Statutu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 4 kwietnia 1991 r.
 
 
Zarząd Związku uchwala:
 
§ 1
 
Przyjąć informację z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r., która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
Przedstawić Zgromadzeniu MZK treść przyjętej informacji na najbliższym posiedzeniu.
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku.
 
§ 4
 
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 19/VIII/2009
                                                                 z dnia 24.08.2009 r.
A. DANE OGÓLNE.
 
Zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Związku Nr 12/V/2008 z dnia 22 grudnia 2008 r., budżet na 2009 rok uchwalono:
  • – po stronie dochodów w kwocie:          37.565.584 zł
  • – po stronie wydatków w kwocie:          37.565.584 zł
Na spłatę kredytu bankowego w wysokości 444.444,40 zł, przeznaczono nadwyżkę z lat ubiegłych.
 
Na przestrzeni I półrocza 2009 roku Zgromadzenie Związku dokonało zmian w planie dochodów i wydatków budżetu.
 
 
W związku z koniecznością zapewnienia wszystkim gminom członkowskim komunikacji w budżecie na 2009 rok zaplanowano dotację w ramach pomocy finansowej, jednak rozliczenia z Komunikacyjnym Związkiem Komunalnym Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach w świetle przepisów podatkowych muszą być realizowane jako usługa. Zgromadzenie Związku zgodnie z tym podjęło uchwałę nr 2/V/2009 z dnia 27.04.2009 r. o zmniejszeniu dotacji, a zwiększeniu środków na zakup usług.  
 
Syntetyczne zestawienie planu budżetu i jego wykonanie za I półrocze 2009 roku przedstawia: tabela nr 1
Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetowego przedstawia: tabela nr 2
 
Tabela nr 1
Syntetyczne zestawienie planu budżetu oraz wykonanie dochodów i wydatków Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju za I półrocze 2009 roku.
DZIAŁ
ROZDZ.
 T R E Ś Ć
PLAN
WYKONANIE
WSKAŻNIK WYKONANIA
W % (5:4)

 1

2
3
4
5
6
  
 
 DOCHODY OGÓŁEM
 37.565.584,00
 18.101.840,47
 48,19
 600
  
 Transport i łączność
 37.565.584,00
 18.101.840,47
 48,19
 
60004
Lokalny Transport Zbiorowy
37.565.584,00
18.101.840,47
48,19
 
  
 WYDATKI OGÓŁEM
 37.565.548,00
 18.060.042,00
 48,08
 600
 
 Transport i łączność
 34.957.584,00
 16.839.376,88
 48,17
 
60004
Lokalny Transport Zbiorowy
34.957.584,00
16.839.376,88
48,17
 750
 
Administracja publiczna
 2.575.000,00
 1.213.173,53
47,11
 
75095
Pozostała działalność
2.575.000,00
1.213.173,53
47,11
757
 
Obsługa długu publicznego
 10.000,00
 7491,59
 74,92
 
75705
Obsługa krajowych pożyczek i kredytów
10.000,00
7.491,59
74,92
 758
 
 Różne rozliczenia
 23.000,00
 -
 -
 
75818
Rezerwy ogólne i celowe
23.000,00
-
-
 
Tabela nr 2
Przychody związane z finansowaniem deficytu budżetowego
Paragraf
 Wyszczególnienie
Kwota planu na 2009 rok
Wykonanie w I półroczu 2009 roku
 
Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej
 
444.444,40
 
444.444,40
 957
 Nadwyżki z lat ubiegłych
 444.444,40
 444.444,40
 
Nadwyżki z lat ubiegłych
444.444,40
444.444,40
 
Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej
 444.444,40
 333.333,36
 992
 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
 444.444,40
 333.333,36
 
 Kredyt w banku komercyjnym
444.444,40
333.333,36
 

B. WYKONANIE BUDŻETU

I. DOCHODY
 
Dochody budżetu MZK Jastrzębie-Zdrój za okres 6-ciu miesięcy 2009 roku wykonane zostały w 52,18 % i osiągnęły kwotę: 18.101.840,47 zł.
 
W strukturze osiągniętych dochodów najistotniejsze pozycje to wpływy ze sprzedaży biletów oraz wpłaty gmin członkowskich i wpływy za usługi przewozowe z gmin nie należących do Związku.
 
Strukturę dochodów w dziale 600 przedstawia poniżej tabela nr 3.
 
Tabela nr 3
Struktura dochodów w dziale:   600 – Transport i Łączność, rozdział: 60004 – Lokalny Transport Zbiorowy,
 TREŚĆ
 PLAN
 WYKONANIE
WSKAŹNIK
WYKON.
 W %
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
922.000,00
643.910,50
69,84
Wpływy ze sprzedaży biletów oraz innych usług
19.237.461,00
8.655.388,36
44,99
Pozostałe odsetki (bankowe)
50.000,00
60.208,31
120,42
Wpływy z wpłat gmin na rzecz związków gminna dofinansowanie zadań bieżących
17.356.123,00
8.742.333,30
50,37
 OGÓŁEM
37.565.584,00
18.101.840,47
48,19
 
W dochodach „grzywny, mandaty i inne kary pieniężne...” wykonano plan półroczny z nadwyżką, ponieważ systematycznie wzrasta ściągalność w zakresie nałożonych mandatów – spowodowana między innymi intensywną kontrolą zatrudnionych kontrolerów etatowych i społecznych, zwiększoną ilością przekazywanych spraw do sądu oraz wykorzystaniem informacji o możliwości wpisania do Krajowego Rejestru Długów.
W dochodach „wpływy ze sprzedaży biletów”  nie wykonano pełnego planu I półrocza, należy dołożyć starań, aby w drugim półroczu nadrobić straty.
W dochodach w „pozostałe odsetki bankowe" nastąpiło wyższe wykonanie w stosunku do planu półrocznego z uwagi na dobrą sytuację finansową Związku, na koniec ubiegłego roku pozostała nadwyżka finansowa.
W dochodach „wpłaty gmin na rzecz Związku.”  przekazywane wpłaty przez gminy na dopłatę wykonanych wozokilometrów są realizowane zgodnie z aktualizowanymi planami dla poszczególnych Gmin.
 
II. WYDATKI
 
Wydatki budżetu MZK Jastrzębie-Zdrój za okres 6-ciu miesięcy 2009 roku wykonane zostały w 48,08 % i osiągnęły kwotę: 18.060.042,00 zł.
 
Strukturę wydatków w poszczególnych działach przedstawiają tabele nr 4 i 5.
 
Tabela nr 4
Struktura wydatków w dziale:     600 – Transport i Łączność, rozdział: 60004 – Lokalny Transport Zbiorowy,
 TREŚĆ
 PLAN
 WYKONANIE
WSKAŹNIK
WYKON.
 W %
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst
1.003.000,00
485.317,66
48,39
Zakup materiałów i wyposażenia – dotyczących tzw. Infrastruktury przystankowej
32.000,00
16.100,00
50,31
Zakup usługi pozostałych – tj. opłaty przewoźników, korzystania z dworców i przystanków
oraz druku biletów i cenników
32.705.584,00
15.655.533,28
47,87
Różne opłaty i składki – tj. ubezpieczenia sam. Służb., składka członkowska na Izbę Gospodarczą, opłaty za usługi telekomunikacyjne
17.000,00
9.676,18
56,92
Podatek od towarów i usług (VAT)
1.200.000,00
672.749,76
56,06
 R A Z E M
34.957.584,00
 16.839.376,88
 48,17
 
 
„Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst”jest realizowana planowo, niewielkie obniżenie wykonania wynika z ciągłej analizy zasadności wykonywania konkretnych kursów autobusów.     
 
Jak wynika z powyższego zestawienia, wykonanie wydatków w dziale 600 Transport i Łączność „zakup materiałów i wyposażenia”  jest realizowane planowo.
 
Realizacja „zakupu usług pozostałych” kształtuje się poniżej planu półrocznego. Takie wykonanie spowodowane jest głównie bieżącą analizą potrzeb komunikacyjnych.
 
„Różne opłaty i składki” to w głównej mierze opłaty ubezpieczeń komunikacyjnych (AC i OC) za cały rok dlatego jest wykonany powyżej planu.
 
Wykonanie wydatków dotyczących „podatku od towarów i usług” powyżej planu jest spowodowane tym, że Związek rozlicza się z Urzędem Skarbowym z dwumiesięcznym terminem zwrotu podatku.
 
Tabela nr 5
Struktura wydatków w dziale: 750 – Administracja publiczna, rozdział: 75095 – Pozostała działalność,
 TREŚĆ
 PLAN 
 WYKONANIE
WSKAŹNIK
WYKON.
 W %
 
 
 
 
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (głównie ekwiwalenty za odzież)
8.000,00
4.495,42
56,19
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla członków Zarządu, Zgromadzenia, Komisji Rewizyjnej)
98.000,00
47.494,71
48,46
Wynagrodzenia osobowe pracowników
1.515.000,00
691.164,93
45,62
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
114.00,00
96.019,35
84,23
Składki na ubezpieczenie społeczne, inne pochodne od wynagrodzeń oraz różne opłaty i składki (ubezp.sam.)
343.000,00
145.798,98
42,51
Wynagrodzenia bezosobowe
126.000,00
66.991,49
53,17
Zakup materiałów, wyposażenia, energii i akcesoriów komputerowych
127.000,00
59.291,23
46,69
Zakup pozostałych usług (m.inn. usługi pocztowo-telekom. Informatyczne, prawne, bieżące remonty) usługi zdrowotne, czynsz
112.000,00
46.711,28
41,71
Podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników
16.000,00
3.749,76
23,44
Odpisy na Z.F.Ś. S.
41.000,00
31.501,26
76,83
Podatki od towarów i usług (VAT)
20.000,00
7.440,12
37,20
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
55.000,00
12.515,00
22,75
R A Z E M
2.575.000,00
1.213.173,53
47,11
 
 
W pierwszym półroczu b.r. dokonywane były nieodzowne wydatki, a ich realizacja w większości  przebiegała poniżej planu finansowego.
Niektóre wydatki stanowią roczne wykonanie wynikające z ustawowych przepisów o ich realizacji, między innymi: „dodatkowe wynagrodzenie roczne”.
 
Niższa realizacja wykonania planu wydatków dotyczy:
 
„Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” są wykonane z zgodnie z planem. Realizacja tych wydatków jest uzależniona od wysokości przeciętnego wynagrodzenia podawanego przez GUS.
 
„Wynagrodzenie osobowe pracowników” Wykonanie tego paragrafu poniżej półrocznego planu jest spowodowane mniejszymi podwyżkami wynagrodzeń.
 
„Składki na ubezpieczenie społeczne i pochodne od wynagrodzeń”. Dotychczasowy wydatek w tych paragrafach jest pochodną do wydatków na wynagrodzenia pracowników.
 
Wydatki na „zakup materiałów, wyposażenia, energii i akcesoriów komputerowych”  wykonano poniżej planu w związku z ograniczonym zakupem nowego wyposażenia do biura MZK.
 
Wydatki na „zakup pozostałych usług” wykonano poniżej planu, ponieważ w II półroczu przewidywany jest wzrost wydatków związanych z opłatami czynszowymi.
 
„Podróże służbowe krajowe”. Niższe wykonanie planu I półrocza związane jest z mniejszą ilością wyjazdów na kursy i szkolenia.
 
„Podatki od towarów i usług (VAT)”. Wykonanie wydatków w tym paragrafie jest wynikiem realizacji wydatków w innych paragrafach
 
„Wydatki na zakupy inwestycyjne.” nie zostały jeszcze zrealizowane ponieważ trwa wdrażanie programu finansowo-księgowego i zakup będzie zrealizowany w II półroczu.
 
Wyższa realizacja wykonania planu wydatków dotyczy:
 
„Wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń”. Za używanie własnej odzieży wypłacono ekwiwalent po skończonym sezonie zimowym. W II półroczu b.r. zaplanowano wypłatę pracownikom MZK pozostałej części należnego im ekwiwalentu BHP.
 
„Wynagrodzenie bezosobowe” są wykonane powyżej planu. Realizacja tych wydatków wynika z wypłaty prowizji kontrolerom społecznym w związku z ich działaniem
w zakresie kontroli pasażerów
 
„Odpisy na Z.F.Ś.S”. Zgodnie z art. 6 pkt. 2 Ustawy z dnia 4.03.1994r. o ZFŚS przekazano 75 % rocznego odpisu.
 
W dziale 757 rozdział 75705 § 8070 „odsetki i dyskonto od krajowych pożyczek i kredytów” realizacja wydatków przedstawia się następująco:
 
 
T R E Ś Ć
 
 
PLAN
 
 
WYKONANIE
 
WSKAŹNIK
WYKON.
 W %
 
 
 
 
Odsetki i dyskonto od krajowych pożyczek i kredytów
10.000,00
7.491,59
74,92
 
 
W dziale 758 rozdział 75818 § 4810 „rezerwy” - w I półroczu 2009r. nie zachodziła konieczność uruchomienia rezerwy budżetowej Związku.
 
W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 r. w budżecie MZK, dochody zostały wykonane powyżej wydatków na kwotę: 41.798,47 zł. Osiągnięty wynik budżetu MZK
w pierwszym półroczu br. jest dodatni i należy dołożyć starań, aby utrzymać osiągnięty wynik.

Metadane

Data publikacji : 08.09.2009
Data modyfikacji : 14.02.2014
Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Pocheć
Osoba udostępniająca informację:
Marek Cisek referat Finansowo-Księgowy
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Budkiewicz
©1998-2018 Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL