Biuletyn Informacji Publicznej Uchwała Nr 19/VI/2011 z dnia 15.12.2011 r. - 2012 - Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju

Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Ostatnia aktualizacja strony: 22.03.2018, 09:26

2012

Poniedziałek, 19 grudnia 2011

Uchwała Nr 19/VI/2011 z dnia 15.12.2011 r.

w sprawie budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju na 2012 rokUchwała Nr 19/VI/2011

Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 15 grudnia 2011 roku 

 w sprawie budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju na 2012 rok

na podstawie: art. 73 a w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 i 58 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z poźn. zm.), art. 211, 212, 214, 215,217, 222, 235-239, 258 ust. 1 pkt 1, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240) oraz § 14 ust. 2 i § 24 ust. 2 Statutu Związku.

 

Zgromadzenie Związku uchwala:

§ 1

1.  Planowane dochody budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego, zwanego dalej Związkiem w wysokości: 43.596.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2.  Planowana kwota dochodów, wymieniona w ust. 1 obejmuje:

     1) dochody bieżące w wysokości                43.241.985,00 zł
     2) dochody majątkowe w wysokości               354.015,00 zł

§ 2

1. Planowane wydatki budżetu Związku w wysokości: 43.596.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1:

    1) na wydatki bieżące przeznacza się kwotę               41.305.900,00 zł
    2) na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę            2.290.100,00 zł

§ 3

Tworzy się w budżecie Związku na 2012 r. ogólną rezerwę w wysokości: 44.000,00 zł.

§ 4

Planowane kwoty dotacji z budżetu Związku na udzielenie pomocy finansowej Miastu Rybnik w kwocie 1.365.393,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5

Gminy - Członkowie Związku wnoszą wpłaty na rzecz Związku w terminie i według zasad określonych odrębną uchwałą Zgromadzenia.

§ 6

Zobowiązuje się Zarząd Związku do zapewnienia maksymalnej realizacji wpływów budżetowych oraz do oszczędnego i celowego gospodarowania środkami.

§ 7

Upoważnia się Zarząd Związku do:

1. Do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
2. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu Związku do kwoty: 1.000.000,00 zł.
3. Lokowania czasowo wolnych środków pieniężnych w innych bankach oferujących najkorzystniejsze warunki oprocentowania lokat terminowych

§ 8

Uchwałę niniejszą ogłasza się przez jej rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędów Gmin/Miast należących do Związku.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.


Załącznik nr 1 do Uchwały Zgromadzenia Nr 19/VI/2011
z dnia 15 grudnia 2011 r.

DOCHODY I WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota planu (w zł)

1

2

3

4

 

 

DOCHODY OGÓŁEM

43 596 000,00

 

 

 

 

600

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

43 596 000,00

 

 

Dochody bieżące:

43 241 985,00

 

 

- Wpływy z usług

17 023 380,00

 

 

- Wpłaty gmin na rzecz Związku na zadania bieżące

23 276 007,00

 

 

-  Inne: grzywny, mandaty i inne kary, grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych

1 301 730,00

 

 

- Pozostałe odsetki

36 000,00

 

 

Dochody majątkowe:

1 958 883,00

 

 

- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

1 604 868,00

 

 

- Wpłaty gmin na rzecz Związku na dofinansowanie zadań inwestycyjnych

354 015,00

 

 

 

 

 

 

WYDATKI OGÓŁEM

43 596 000,00

 

 

 

 

600

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

40 458 500,00

 

60004

Lokalny transport zbiorowy

40 458 500,00

 

 

Wydatki bieżące:

38 168 400,00

 

 

Wydatki jednostek budżetowych w tym na:

36 803 007,00

 

 

-  wydatki związane z realizacją zadań statutowych

36 803 007,00

 

 

- dotacje na zadania bieżące

1 365 393,00

 

 

Wydatki majątkowe w tym na:

2 290 100,00

 

 

-  Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5ust.1 pkt 2i3

2 290 100,00

 

 

 

 

750

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

3 084 000,00

 

75095

Pozostała działalność

3 084 000,00

 

 

Wydatki bieżące:

3 084 000,00

 

 

Wydatki jednostek budżetowych w tym na:

2 947 500,00

 

 

-  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2 570 000,00

 

 

-  Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

377 500,00

 

 

-  Świadczenia na rzecz osób fizycznych

136 500,00

 

 

Wydatki majątkowe w tym na:

0,00

 

 

-  Zakupy inwestycyjne

0,00

 

 

 

 

757

 

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

9 500,00

 

75705

Obsługa krajowych pożyczek i kredytów

9 500,00

 

 

Odsetki i dyskonto

9 500,00

 

 

 

 

758

 

RÓŻNE ROZLICZENIA

44 000,00

 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

44 000,00

 

 

Rezerwy

44 000,00

 

Załącznik nr 2 do Uchwały Zgromadzenia Nr 19/VI/2011
z dnia 15 grudnia 2011 r.

 

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI Z BUDŻETU ZWIĄZKUW 2012 ROKU

Lp.

Dział

Rozdz.

Nazwa zadania

Kwota dotacji

podmiotowej

przedmiotowej

celowej

I.

Jednostki sektora finansów publicznych

0,00

0,00

1.365.393,00

1.

600

60004

Miasto Rybnik – pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie zadań bieżących

0,00

0,00

1.365.393,00

2.

 

 

 

 

 

 

II.

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

0,00

0,00

0,00

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji 19.12.2011
Data modyfikacji 13.02.2014
Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Pocheć
Osoba udostępniająca informację:
Marek Cisek referat Planowania i Organizacji Komunikacji
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Budkiewicz
©1998-2018 Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL