Biuletyn Informacji Publicznej Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 10/V/2010 z dnia 17.12.2010 r. - 2011 - Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju

Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Ostatnia aktualizacja strony: 22.03.2018, 09:26

2011

Poniedziałek, 27 grudnia 2010

Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 10/V/2010 z dnia 17.12.2010 r.

w sprawie budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju na 2011 rok


 

Uchwała Nr 10/V/2010

 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 17 grudnia 2010 roku

w sprawie budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju na 2011 rok

Na podstawie: art. 73 aw związku z art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 i 58 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (j.t. z 2001 r. Dz. U.  Nr 142  poz. 1591 z poźn. zm.), art. 211, 212, 214, 215,217, 222, 235-239, 258 ust. 1 pkt 1, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240) oraz § 14 ust. 2  i § 24 ust. 2  Statutu Związku.

 

Zgromadzenie Związku uchwala:

§1

  1. Planowane dochody budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego, zwanego dalej Związkiem w wysokości: 39.505.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
  2. Planowana kwota dochodów, wymieniona w ust. 1 obejmuje:

1)  dochody bieżące w wysokości                39.505.000,00 zł
2)  dochody majątkowe w wysokości                         0,00 zł

§2

  1. Planowane wydatki budżetu Związku w wysokości:39.735.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
  2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1:

1)   na wydatki bieżące przeznacza się kwotę                      39.685.000,00 zł
2)   na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę                        50.000,00 zł

§3

  1. Deficyt budżetu Związku w wysokości 230.000,00 zł
  2. Źródłem pokrycia deficytu o którym mowa w pkt. 1 jest nadwyżka z lat ubiegłych zgodnie z załącznikiem nr 2.

§4

Tworzy się w budżecie Związku na 2011 r. ogólną rezerwę w wysokości: 40.000,00 zł.

§5

Planowane kwoty dotacji z budżetu Związkuzgodnie z załącznikiem nr 3.

§6

Gminy - Członkowie Związku wnoszą wpłaty na rzecz Związku w terminie i według zasad określonych odrębną uchwałą Zgromadzenia.

§7

Zobowiązuje się Zarząd Związku do zapewnienia maksymalnej realizacji wpływów budżetowych oraz do oszczędnego i celowego gospodarowania środkami.

§8

Upoważnia się Zarząd Związku do:

  1. Do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
  2. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu Związku do kwoty: 1.000.000,00 zł.
  3. Lokowania czasowo wolnych środków pieniężnych w innych bankach oferujących najkorzystniejsze warunki oprocentowania lokat terminowych

§9

Uchwałę niniejszą ogłasza się przez jej rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędów Gmin/Miast należących do Związku. 

§10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r.


Załącznik nr 1 do Uchwały Zgromadzenia Nr 10/V/2010
z dnia 17 grudnia 2010 r.

 

DOCHODY I WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota planu
(w złotych)

1

2

3

4

 

 

 

DOCHODY OGÓŁEM

 

39.505.000,00

600

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

39.505.000,00

 

 

Dochody bieżące:

39.505.000,00

 

 

Wpływy z usług

17.406.106,00

 

 

Wpłaty gmin na rzecz Związku

20.751.894,00

 

 

Inne: grzywny, mandaty i inne kary, grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych,

 

1.297.000,00

 

 

Pozostałe odsetki

50.000,00

 

 

Dochody majątkowe:

0,00

 

 

WYDATKI OGÓŁEM

39.735.000,00

600

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

36.650.000,00

 

60004

Lokalny transport zbiorowy

36.650.000,00

 

 

Wydatki jednostek budżetowych w tym na:

35.506.713,00

 

 

     wydatki związane z realizacją zadań
     statutowych

35.506.713,00

 

 

Dotacje na zadania bieżące

1.093.287,00

 

 

Wydatki majątkowe w tym na:

50.000,00

 

 

     Zakupy inwestycyjne

50.000,00

750

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

3.045.000,00

 

75095

Pozostała działalność

3.045.000,00

 

 

Wydatki jednostek budżetowych w tym na:

2.915.600,00

 

 

      wynagrodzenia i składki od nich
      naliczane

2.467.000,00

 

 

     wydatki związane z realizacją zadań
     statutowych

448.600,00

 

 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

129.400,00

 

 

Wydatki majątkowe w tym na:

0,00

 

 

     Zakupy inwestycyjne

0,00

758

 

RÓŻNE ROZLICZENIA

40.000,00

 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

40.000,00

 

 

Rezerwy

40.000,00


Załącznik nr 2 do Uchwały Zgromadzenia Nr 10/V/2010
z dnia 17 grudnia 2010 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETOWEGO

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota planu na 2011 rok (w zł)

 

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej

230 000,00

957

Nadwyżki z lat ubiegłych

230 000,00

 

Nadwyżka z lat ubiegłych

230 000,00


Załącznik nr 3 do Uchwały Zgromadzenia Nr 10/V/2010
z dnia 17 grudnia 2010 r

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI Z BUDŻETU ZWIĄZKU W 2011 ROKU

Lp.

Dział

Rozdz.

Nazwa zadania

Kwota dotacji

podmiotowej

przedmiotowej

celowej

I.

Jednostki sektora finansów publicznych

0,00

0,00

1.093.287,00

1.

 

600

 

60004

Miasto Rybnik – pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie zadań bieżących

 

0,00

 

0,00

 

1.093.287,00

2.

 

 

 

 

 

 

II.

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

0,00

0,00

0,00

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji 27.12.2010
Data modyfikacji 13.02.2014
Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Pocheć
Osoba udostępniająca informację:
Marek Cisek referat Finansowo-Księgowy
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Budkiewicz
©1998-2018 Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL