Biuletyn Informacji Publicznej Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 12/V/2008 z dnia 22.12.2008 r. - 2009 - Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju

Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Ostatnia aktualizacja strony: 02.10.2018, 09:10

2009

Poniedziałek, 12 stycznia 2009

Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 12/V/2008 z dnia 22.12.2008 r.

w sprawie budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju na 2009 rok


 
Uchwała Nr 12/V/2008
 
Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 22 grudnia 2008 r.
 
w sprawie budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju na 2009 rok
 
Na podstawie: art. 73 a w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51, 57 i 58 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z poźn. zm.), art. 165, 166, 173, 184, 188 ust. 2 pkt 1, 195 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 2 i § 24 ust. 2 Statutu Związku.
 
 
Zgromadzenie Związku uchwala:
 
§ 1
 
  1. Prognozowane dochody Międzygminnego Związku Komunikacyjnego, zwanego dalej Związkiem, na 2009 rok w wysokości: 37.565.584,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
  2. Wydatki Związku na 2009 rok w wysokości: 37.565.584,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
 
§ 2
 
  1. Deficyt budżetu Związku w wysokości 444.444,40 zł 
  2. Źródło pokrycia deficytu o którym mowa w pkt. 1 stanowi nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 444.444,40 zł. W całości przeznaczona na spłatę kredytu bankowego zaciągniętego w 2008 r. na wydatki bieżące zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Tworzy się w budżecie Związku na 2009 r ogólną rezerwę w wysokości23.000,00 zł.

§ 4

Gminy - Członkowie Związku wnoszą wpłaty na rzecz Związku w terminie i według zasad określonych odrębną uchwałą Zgromadzenia. 
 
§ 5
  1. Zobowiązuje się Zarząd Związku do zapewnienia maksymalnej realizacji wpływów budżetowych oraz do oszczędnego i celowego gospodarowania środkami.
  2. Upoważnia się Zarząd Związku do zaciągania zobowiązań oraz do spłat zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i terminy zapłaty upływają w latach następnych.
§ 6
 
Upoważnia się Zarząd Związku do:
1.      Do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
2.      Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu Związku do kwoty: 1.000.000,00 zł.
3.      Lokowania czasowo wolnych środków pieniężnych w innych bankach oferujących najkorzystniejsze warunki oprocentowania lokat terminowych
 
§ 7
 
Uchwałę niniejszą ogłasza się przez jej rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędów Gmin/Miast należących do Związku oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
 
§ 8
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.
 
§ 9
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Zgromadzenia Nr 12/V/2008
z dnia 22 grudnia 2008 r.
 
DOCHODY I WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW ORAZ WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ
 
Dział
Rozdział
Wyszczególnienie
Kwota planu
(w złotych)
1
2
3
4
 
 
 
DOCHODY OGÓŁEM
 
37.565.584,00
600
 
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
37.565.584,00
 
 
Dochody bieżące:
37.565.584,00
 
 
Wpływy z usług
19.237.461,00
 
 
Wpłaty gmin na rzecz Związku
17.356.123,00
 
 
Inne: grzywny, mandaty i inne kary, grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych,
922.000,00
 
 
Pozostałe odsetki
50.000,00
 
 
Dochody majątkowe:
0,00
 
 
WYDATKI OGÓŁEM
37.565.584,00
600
 
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
34.987.584,00
 
60004
Lokalny transport zbiorowy
34.987.584,00
 
 
Wydatki bieżące
 w tym :
            dotacje
34.987.584,00
 
1.997.715,00
 
 
Wydatki majątkowe
0,00
750
 
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
2.530.000,00
 
75095
Pozostała działalność
2.530.000,00
 
 
Wydatki bieżące:
w tym:
2.475.000,00
 
 
           wynagrodzenia i pochodne od
           wynagrodzeń
 
2.025.000,00
 
 
Wydatki majątkowe
55.000,00
757
 
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
25.000,00
 
75705
Obsługa krajowych pożyczek i kredytów
25.000,00
 
 
Wydatki bieżące
 w tym:
25.000,00
 
 
            obsługa długu publicznego
25.000,00
758
 
RÓŻNE ROZLICZENIA
23.000,00
 
75818
Rezerwy ogólne i celowe
23.000,00
 
 
Rezerwy
23.000,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Zgromadzenia Nr 12/V/2008
z dnia 22 grudnia 2008 r.
 
PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETOWEGO
 
 
Paragraf
 
Wyszczególnienie
Kwota planu na 2009 rok
(w złotych)
 
 
Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej
 
444 444,40
 957
Nadwyżki z lat ubiegłych
444 444,40
 
Nadwyżka z lat ubiegłych
444 444,40
 
Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowe
444 444,40
992
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
444 444,40
 
Kredyt w banku komercyjnym
444 444,40

Metadane

Data publikacji : 12.01.2009
Data modyfikacji : 13.02.2014
Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Pocheć
Osoba udostępniająca informację:
Marek Cisek referatFinansowo-Księgowy
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Budkiewicz
©1998-2018 Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL