Biuletyn Informacji Publicznej Uchwała Nr 9/IV/2004 z dnia 17.12.2004 r. - 2005 - Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju

Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Ostatnia aktualizacja strony: 02.10.2018, 09:10

2005

Wtorek, 10 października 2006

Uchwała Nr 9/IV/2004 z dnia 17.12.2004 r.

w sprawie budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju na 2005 rok


 

Uchwała Nr 9/IV/2004

Zgromadzenia Międzygminnego Związku komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 17 grudnia 2004 r.

w sprawie budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju na 2005 rok

Na podstawie: art. 73 a w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51, 57 i 58 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z poźn. zm.), art. 109, 110, 116, 124, 128 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 15 poz. 148 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 2 Statutu Związku.

 

Zgromadzenie Związku uchwala:

§ 1

 

  1. Prognozowane dochody Międzygminnego Związku Komunikacyjnego, zwanego dalej Związkiem, na 2005 rok w wysokości: 31.193.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
  2. Wydatki Związku na 2005 rok w wysokości: 31.193.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Tworzy się w budżecie Związku na 2005 r. ogólną rezerwę w wysokości: 23.000,00 zł.

§ 3

Gminy - Członkowie Związku wnoszą dotacje wynikające ze Statutu Związku w terminie i według zasad określonych odrębną uchwałą Zgromadzenia.

§ 4

 

  1. Zobowiązuje się Zarząd Związku do zapewnienia maksymalnej realizacji wpływów budżetowych oraz do oszczędności i celowego gospodarowania środkami.
  2. Upoważnia się Zarząd Związku do zaciągania długu oraz do spłat zobowiązań.

§ 5

Upoważnia się Zarząd Związku do:
  1. Dokonywania przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w dziale budżetu Związku na 2005 rok.
  2. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu Związku do kwoty: 1.000.000,00 zł.
  3. Lokowania czasowo wolnych środków pieniężnych w innych bankach oferujących najkorzystniejsze warunki oprocentowania lokat terminowych.

§ 6

Uchwałę niniejszą ogłasza się przez jej rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędów Gmin/Miast należących do Związku oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 8


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 r.


Załącznik nr 1 do Uchwały Zgromadzenia Nr 9/IV/2004
z dnia 17 grudnia 2004 r.

DOCHODY I WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW ORAZ WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota planu (w złotych)

1

2

3

4

 

 

DOCHODY OGÓŁEM

 31.193.000,00

600

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

31.193.000,00

 

60004

Lokalny transport zbiorowy

31.193.000,00

 

 

Wpływy z usług (ze sprzedaży biletów)

19.864.900,00

 

 

Dotacje celowe otrzymane z gmin

10.919.100,00

 

 

Inne: grzywny, mandaty i inne kary, grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych , pozostałe odsetki

409.000,00

 

 

WYDATKI OGÓŁEM

 31.193.000,00

600

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

29.172.000,00

 

60004

Lokalny transport zbiorowy

29.172.000,00

 

 

Wydatki bieżące

28.472.000,00

 

 

Wydatki majątkowe

700.000,00

750

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1.998.000,00

 

75095

Pozostała działalność

1.998.000,00

 

 

Wydatki bieżące:

w tym: 

1.991.000,00

 

 

                     wynagrodzenia osobowe i uposażenia

1.326.000,00

 

 

                     pochodne od wynagrodzeń

264.500,00

 

 

Wydatki majątkowe

7.000,00

758

 

RÓŻNE ROZLICZENIA

23.000,00

 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

23.000,00

 

 

Rezerwy

23.000,00

Metadane

Data publikacji : 10.10.2006
Data modyfikacji : 17.01.2014
Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marek Cisek
Osoba udostępniająca informację:
Marek Cisek
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Budkiewicz
©1998-2019 Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL