Biuletyn Informacji Publicznej Uchwała Nr 19/IV/2003 z dnia 17.12.2003 r. - 2004 - Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju

Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Ostatnia aktualizacja strony: 02.10.2018, 09:10

2004

Wtorek, 10 października 2006

Uchwała Nr 19/IV/2003 z dnia 17.12.2003 r.

w sprawie budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju na 2004 rok


 

Uchwała Nr 19/IV/2003

Zgromadzenia Międzygminnego Związku komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 17 grudnia 2003 roku

 

w sprawie Budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju na 2004 rok

 

Na podstawie: art. 73 a w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51, 57 i 58 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z poźn. zm.), art. 109, 116, 124, 128 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 15 poz. 148 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 2 Statutu Związku.
Zgromadzenie Związku uchwala:

§ 1

  1. Prognozowane dochody Międzygminnego Związku Komunikacyjnego, zwanego dalej Związkiem, na 2004 rok w wysokości: 30.285.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
  2. Wydatki Związku na 2004 rok w wysokości: 31.085.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

  1. Deficyt budżetu Związku w wysokości 800.000,00 zł
  2. Źródło pokrycia deficytu o którym mowa w pkt.1 stanowi kredyt komercyjny w wysokości 1.600.000,00 zł na wydatki bieżące zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Spłatę kredytu bankowego zaciągniętego na wydatki bieżące w wysokości 800.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4

Tworzy się w budżecie Związku na 2004 r ogólną rezerwę w wysokości: 23.000,00 zł.

§ 5

Gminy - Członkowie Związku wnoszą dotacje wynikające ze Statutu Związku w terminie i według zasad określonych odrębną uchwałą Zgromadzenia.

§ 6

  1. Zobowiązuje się Zarząd Związku do zapewnienia maksymalnej realizacji wpływów budżetowych oraz do oszczędności i celowego gospodarowania środkami.
  2. Upoważnia się Zarząd Związku do zaciągania długu oraz do spłat zobowiązań.

§ 7

Upoważnia się Zarząd Związku do:
  1. Dokonywania przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w dziale budżetu Związku na 2004 rok,
  2. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu Związku do kwoty: 1.000.000,00 zł.
  3. Lokowania czasowo wolnych środków pieniężnych w innych bankach oferujących najkorzystniejsze warunki oprocentowania lokat terminowych.

§ 8

Uchwałę niniejszą ogłasza się przez jej rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędów Gmin/Miast należących do Związku oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004 r.

Metadane

Data publikacji : 10.10.2006
Data modyfikacji : 17.01.2014
Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marek Cisek
Osoba udostępniająca informację:
Marek Cisek
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Budkiewicz
©1998-2018 Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL